Onze eerstvolgende opleidingen

Algemeen Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bundeling van de meest recente wijzigingen op het vlak van omgevingswetgeving en de focus op de gerelateerde milieuverplichtingen.
Dit seminarie ligt o.a. de gevolgen voor uw bedrijf toe van de laatste VLAREMTREINEN.
Kortom een vitale update die u bondig en ad rem wil inlichten omtrent cruciale wijzigingen, ondersteund door tal van concrete sectorgerelateerde voorbeelden.
Topics
 • Update omgevingsvergunning (focus milieu)
 • Wijzigingen milieuhygiënewetgeving
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lucht
 • Water
 • Bodem
 • Afval
 • Omgevingshandhaving en -inspectie

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen Deze training is ideaal als kennismaking met de milieuwetgeving of om uw kennis inzake milieu opnieuw op te frissen. In de cursus BASISOPLEIDING OMGEVINGSVERGUNNING EN MILIEUADMINISTRATIE krijgt u op 1 dag een volledig overzicht van de meest recente wettelijke verplichtingen inzake bodem, afval, water, lucht en energie voor uw bedrijf.
Dit is een ideale cursus om snel een degelijk overzicht te krijgen van alle milieuverplichtingen, zonder een langlopende opleiding te moeten volgen.
Dé ideale training voor elke interne milieuverantwoordelijke, ook wanneer men externe begeleiding krijgt van een milieucoördinator!
Topics

Deze cursus biedt u onder andere een antwoord op de volgende vragen:
De omgevingsvergunning

 • Welke milieuwetgeving is van toepassing op uw bedrijf?
 • Hoe kan u zich in regel stellen: bij uitbreiding of een nieuwe vestiging?
 • Tot welke klasse behoort uw bedrijf en wat wil dat zeggen?
 • Hoe lang is uw milieu- of omgevingsvergunning geldig?
 • Wat is een tijdelijke vergunning of vergunning op proef?
 • Wanneer een vergunning vernieuwen of omzetten?
 • Wat bij verandering van de vergunde toestand?
 • Koppeling bouwvergunning - milieuvergunning - omgevingsvergunning?

Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II en III

 • Wat is het verband tussen Vlarem II en III
 • Welke algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden worden opgelegd?
 • Welke verplichtingen en normen zijn er? Waar kan u deze terugvinden?
 • Heeft u een milieucoördinator nodig?
 • Wat zijn de taken van de milieucoördinator?
 • Emissiemetingen voor lucht en geur? Solventenboekhouding?
 • Waar moet u op letten betreffende geluid?
 • In kaart brengen en bewaken van brandcompartimenten
 • Welke keuringen moeten er jaarlijks gebeuren?
 • Verplichtingen i.v.m. compressoren, airco’s, stookinstallaties, …

Praktische organisatie van een (goed werkend) CPBW

 • Welke soorten bodemonderzoeken zijn er?
 • Wanneer moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden?
 • Rol van de secretaris;
 • Welke procedures dienen gevolgd te worden?

Afval, materialen en VLAREMA

 • Wanneer spreekt men van afvalstoffen?
 • Welke afvalstromen zijn verplicht te scheiden?
 • Hoe ziet een afvalstoffenregister er uit?

Administratieve milieuverplichtingen

 • Welke aangiftes doet u jaarlijks, en wanneer?
 • Wat met de lozing bedrijfsafvalwater? Oppompen grondwater? Heffingen?
 • Wanneer moet u een jaaremissieverslag maken?
 • Wat is het integraal milieujaarverslag en verslag van de milieucoördinator?
 • MER/OVR-plicht of project-mer-screening?

Omgevingsinspectie

 • Waarop kan de overheid controleren?
 • Wat zijn de gevolgen bij het niet naleven van de wetgeving?
 • Moet de inspectie een bezoek vooraf aankondigen?
 • Wat doet u WEL/NIET als er iets fout loopt?

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

7u AM+ PM : 09.30-16.30

Algemeen De omgevingsvergunning is ondertussen een feit voor alle ondernemingen, maar het digitale dossier samenstellen op het loket is geen sinecure. De structuur van de vergunning en de bijlagen wordt toegelicht, alsook de koppeling met milieuvoorwaarden.
Het digitale loket wordt stap voor stap doorlopen voor het milieuluik van de omgevingsvergunning. Tijdens de training gaat u zelf aan de slag en toont onze expert u de kneepjes van het vak om efficiënt een omgevingsvergunningsdossier samen te stellen en op te volgen.
Breng gerust uw eigen laptop (eventueel kaartlezer, en zeker ook identiteitskaart en uw pin-code!) mee of laat ons weten dat u graag heeft dat we een PC voor u voorzien.
Topics
 • Omgevingsvergunning: actuele status 2020;
 • Inhoud omgevingsvergunning en melding;
 • Het omgevingsvergunningsaanvraagformulier;
 • Indelingslijst & rubrieken;
 • Voorwaarden en lasten verbonden aan de omgevingsvergunning;
 • Vergunningsprocedure + beroepsmogelijkheid;
 • Openbaar onderzoek en het loket;
 • Duur van de omgevingsvergunning;
 • Schorsing, opheffing, verval

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

7u AM+ PM : 09.30-16.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis effectieve audits uit om de HSE elementen (Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits. Basiskennis van de ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM : 09.30-15.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u een overzicht van de mogelijkheden en verplichtingen rond hemelwater. Tijdens de cursus wordt verder ingegaan op vragen zoals: Wanneer is hemelwater potentieel verontreinigd? Wat houdt een hemelwaterstudie precies in?
Is het lozen van regenwater gratis? In de milieuvergunning is opgenomen dat er geïnfiltreerd of gebufferd moet worden, hoeveel tijd heb ik hiervoor? Hoe moet ik hemelwater in de heffingsaangifte opgeven? Wat is 'waterdoorlatende verharding' en wanneer is dit verplicht?
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, architecten, bouwheren en bedrijfsleiders.
Topics
 • Gewestelijke verordening hemelwater en ervaringen met nieuwste regels anno 2020
 • Kwaliteit en kwantiteit van hemelwater
 • Wetgeving inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater
 • Bijzondere voorwaarden i.v.m. hemelwater in de omgevingsvergunning
 • Hemelwaterbalans opstellen
 • Heffingen op hemelwater
 • Regenwater in de watertoets – nieuwe ontwikkelingen
 • Interpretatie 'waterdoorlatende' verharding

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt op een halve dag een update van de verplichtingen uit Vlarem II (milieuwetgeving) voor koelsytemen en compressoren. Bij controles van de overheid komen veelvuldig opmerkingen naar boven van diverse onregelmatigheden in de keuringen van koelinstallaties met aanmaningen en proces-verbalen tot gevolg. Een reden te meer om alles nu op punt te zetten in uw bedrijf.
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, facility managers, plant managers en bedrijfsleiders.
Topics
 • Europese richtlijn & omzetting in Vlaamse wetgeving;
 • Voorbeelden van instructiekaarten, logboeken en inventarisaties;
 • Soorten en uitfasering koelmiddelen;
 • Begrip CO2-equivalent;
 • Berekening keuringsverplichtingen koelcompressoren;
 • Wetgeving Vlarem II voor compressoren en koeling;
 • Verslagen lekdichtheidstesten lezen en controleren;
 • Erkend airco-energiedeskundige;
 • Keuringen persluchthouders;
 • Hoe controleert milieu-inspectie?
 • Recente wijzigingen energetische keuring.
 • Verschillen met regelgeving in Brussel en Wallonië

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bundeling van de meest recente wijzigingen op het vlak van omgevingswetgeving en de focus op de gerelateerde milieuverplichtingen.
Dit seminarie ligt o.a. de gevolgen voor uw bedrijf toe van de laatste VLAREMTREINEN.
Kortom een vitale update die u bondig en ad rem wil inlichten omtrent cruciale wijzigingen, ondersteund door tal van concrete sectorgerelateerde voorbeelden.
Topics
 • Update omgevingsvergunning (focus milieu)
 • Wijzigingen milieuhygiënewetgeving
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lucht
 • Water
 • Bodem
 • Afval
 • Omgevingshandhaving en -inspectie

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een dag een overzicht van de basisbegrippen van een milieumanagementsysteem en het opzetten van ISO 14001 en EMAS in uw bedrijf.
In het bedrijfsleven wordt alsmaar meer gevraagd naar een ISO 14001 certificaat door klanten, leveranciers of andere stakeholders. De nieuwste norm ISO 14001-2015 beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Deze cursus leert u wat deze eisen zijn, en gaat in het bijzonder dieper in op de nieuwe elementen, zoals de stakeholdersanalyse, de context van de organisatie en de high level structure.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het opstellen en invoeren van een milieumanagementsysteem. Een absolute must voor milieucoördinatoren, bedrijfsleiders, interne auditors, kwaliteitsverantwoordelijken en juristen.
Topics
 • Eisen van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 versie 2015;
 • Context van de organisatie;
 • Management en leiderschap;
 • Beoordeling relevantie van milieuaspecten en levenscyclusanalyse;
 • Succesvolle invoering van het managementsysteem;
 • High level structure;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het milieumanagement;
 • Compliance;
 • De relatie tussen ISO 14001 en EMAS;
 • Certificatie;
 • Praktijkvoorbeelden

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Niet enkel Vlarem, maar ook de Waalse wetgeving is continu in evolutie! In 2019 werd er overgestapt naar een nieuw digitaal systeem voor het voorbereiden en indienen van vergunningen.
BLOOMINGFELD biedt u op slechts een halve dag een introductie tot het vernieuwde syteem van milieuvergunningen in Wallonië. Tijdens dit seminarie krijgt u meer inzicht in de structuur van de wetgeving en het Waalse vergunningensysteem. Hierbij komen o.a. de gelijkenissen en verschillen tegenover de Vlaamse of Brusselse milieuwetgeving aan bod. Enkele veel voorkomende milieuvoorwaarden over geluid, afvalwater, grondwater, … worden bondig toegelicht.
Een absolute must voor milieucoördinatoren en leidinggevenden van bedrijven met één of meerdere vestigingen in het Waalse Gewest. Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.
Topics
 • De Waalse milieuvergunning en melding;
 • De Waalse omgevingsvergunning;
 • De vergunningsaanvraagformulieren;
 • Aanvraagprocedure: termijnen, diensten, openbaar onderzoek;
 • Milieueffectrapportage;
 • Het milieuvergunningenregister;
 • Algemene, sectorale, integrale en bijzondere voorwaarden;
 • Water, lucht, bodem, geluid, afval, gevaarlijke stoffen;
 • Verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel;
 • Praktijkervaring met vergunningsdossiers in Wallonië.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen De Brusselse wetgeving is continu in evolutie. BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een ruimere kijk op milieuvergunningen in Brussel. Tijdens dit seminarie krijgt u meer inzicht in de structuur van de wetgeving en het Brusselse vergunningensysteem. Hierbij komen o.a. de gelijkenissen en verschillen tegenover de Vlaamse wetgeving aan bod.
Een absolute must voor milieucoördinatoren en leidinggevenden van bedrijven met één of meerdere vestigingen in het Brusselse Gewest
Topics
 • De Brusselse milieuvergunning en melding;
 • Definities van ingedeelde inrichtingen;
 • Toelichting van aanvraagformulieren;
 • Structuur overheden en bevoegdheden milieu;
 • Algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden;
 • Verplichtingen inzake water, lucht, bodem, geluid, afval, gevaarlijke stoffen;
 • Verschillen tussen Vlaanderen/Wallonië en Brussel;
 • Praktijkervaring met vergunningsdossiers in Brussel;

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Tijdens deze 1-daagse training leert u ISO 9001 versie 2015 invoeren en optimaliseren in uw bedrijf. In het bedrijfsleven is ISO 9001 ondertussen dé standaard voor kwaliteit in al zijn vormen, maar toch kan men dikwijls nog veel efficiënter en effectiever de bedrijfsp rocessen beheersen.
Na enkele jaren werken met ISO 9001 ontstaatvaak een véél te uitgebreid systeem aan documentatie waarbij de essentie van procesmanagement vaak ondergeschikt wordt. Voor elke organisatie die zijn bedrijfs voering wil verbeteren, zijn klantentevredenheid wil verhogen, aan de vereistenvan zijn leveranciers moet voldoen, wil voldoen aan de wettelijke vereisten,… biedt ISO 9001 een kader aan om systematisch de processen in een bedrijf te verbeteren volgens de nieuwe high level structure.
De norm ISO 9001 beschrijft de eisen waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het invoeren en verbeteren van uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Topics
 • Eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Risico-analyses uitvoeren voor kwaliteit
 • Vergelijking tussen versie 2008 en 2015
 • Structuur van de norm en relatie met andere normen uit de 9000-reeks
 • Documenteren of niet?
 • Klantgerichtheid, continu verbeteren en procesmanagement
 • Hoe implementeer je ISO 9001 binnen uw bedrijf?
 • High level structure in nieuwe ISO 9001:2015
 • Interne audits en certificaties
 • Praktijkvoorbeelden

PIET DE NEVE
Senior Consultant, Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM : 09.30-15.30

Algemeen Lean helpt een organisatie om competitief te blijven door alle vormen van verspilling aan te pakken. In een productieomgeving is dit voor sommigen reeds bekend terrein, maar ook voor dienstverlening is dit interessant. In diensten zitten immers ook activiteiten die geen waarde toevoegen. Lean, het reduceren van die waardeloze activiteiten, is dan ook een actie voor iedereen die zijn bedrijf efficiënter wil maken.
Tijdens deze dag maakt u kennis met de kwalitatieve kant van LEAN en de kwantitatieve kant van Six Sigma. De expert maakt u aan de hand van enkele herkenbare bedrijfssituaties wegwijs!
Worden in uw bedrijf hoge Eisen gesteld aan de kwaliteit?
Topics
 • Introductie tot LEAN en Six sigma
 • Value stream mapping
 • Verbetertechnieken
 • Veranderingsproces en omgaan met change

Systemisch risicobeheer

We doen dit dagelijks in onze privé sfeer, denk maar aan het oversteken van de straat, maar doen dit minder in onze professionele sfeer. Nochtans zijn de kosten gerelateerd aan risico’s vele malen groter naarmate producten en diensten uitgerold worden naar klanten en de markt. Met eenvoudige inzichten en een goede methodiek wordt risico management een stuk beheersbaarder voor elke organisatie, groot of klein.
Bovendien focussen alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) steeds meer op beheersing van risico’s als basis voor een optimale output. Gedurende één dag pakken we het risicobeheersingsaspect van bedrijfsprocessen samen met u aan. Als basis nemen we een praktische training om dan tijdens een tweede dagdeel een herkenbare oefening te doen.
Bij een multi-business training wordt een algemeen voorbeeld behandeld dat voor alle deelnemers toegankelijk is. Bij een in house opleiding wordt tijdens de oefening een concreet proces of product van de organisatie belicht.

Systemisch risicobeheer

Problemen die regelmatig de kop opsteken, we hebben er allemaal mee te maken. Meestal lossen we dit on the flyop… tot het opnieuw opduikt. In een aantal gevallen zoeken we naar de persoon die verantwoordelijk is voor de afwijking om hem of haar op te leiden of te begeleiden. De reflex naar “het systeem” wordt dikwijls onvoldoende gelegd waardoor dezelfde problemen zich uiteraard zullen herhalen. Vele problemen doen zich voor op het raakpunt van verschillende situaties, voor vele van die raakpunten compenseren medewerkers meestal zodat de oorzaak onder de radar blijft.
Een degelijke de methodische oorzaakanalyse is onontbeerlijk om problemen definitief op te lossen of alvast de frequentie significant te verlagen zodat enkel een geaccepteerd marginaal risico blijft bestaan. Zorgsystemen in veiligheid, milieu en kwaliteit richten zich in eerste instantie tot risicobeheer om problemen te voorkomen, een volgende stap bestaat er echter in om de problemen die toch opduiken degelijk te analyseren naar root cause (grondoorzaak).
De training richt zich op methodische analyse en behandeling van problemen zodat jumping to conclusion vermeden wordt en de focus kan liggen op effectieve oplossingen. Een aantal type problemen of problemen uit de praxis van de deelnemers worden behandeld op basis van de aangeleerde methodiek.

DANIËL DE PAUW
Senior Consultant, Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen U leert informatie opzoeken en verwerken die u kan gebruiken bij een omgevingsvergunningsaanvraag of milieustudie: inzoomen, afstanden meten, lagen aan- en uitzetten, kadastrale grenzen toevoegen, legendes interpreteren, informatie opvragen bij een specifieke locatie (bodemsamenstelling, grondwatertafel, ligging in specifieke beschermingszone, overstromingsgevoelig gebied,...). Kortom, de diverse functionaliteiten van deze loketten hebben na deze opleiding geen geheimen meer voor u.
Uitermate actueel, want de afgelopen jaren werden immers heel wat nieuwe mogelijkheden & extra datasets geïntroduceerd!
Tijdens de training mag u de ganse dag zelf aan de slag op een computer om onder begeleiding van de trainer al deze toepassingen uit te proberen.
Topics
 • GEOPUNT 2020 – nieuwe en meer uitgebreide tools voor het raadplegen van gewestplan, kadasterplannen, vogel/ habitatrichtlijngebieden, bodemwaarderingskaart, hydrografische atlas (waterlopen), geluidskaart, bodemgebruikskaart, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bedrijventerreinen, vogelatlas, VEN/IVON-gebieden, historisch waardevolle gebieden…;
 • DGI VIEWER - lagen en informatie geografisch over elkaar leggen, plannen afdrukken;
 • CAD-GIS - kadastrale plannen maken en bewerken;
 • ZONERINGSPLANNEN - nieuwe editie
 • DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen – grondwaterwinningen, ondergrond, bodemsamenstelling, beschermingszones grondwaterwinningen;
 • Speciale viewers voor rubriek 53 (grondwater) en 55 (grondboringen);
 • GEOVIEW VMM – analyseresultaten water en afvalwater opzoeken, rioleringsplannen, afvalwaterinfrastructuur, nieuwe zoneringsplannen;
 • WATERTOETS – nieuwe overstromingskaarten;
 • OVAM – opzoeken bodemonderzoeken, gegevens databank en saneringsprojecten;
 • IMJV - data opzoeken en vergelijken

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis effectieve audits uit om de HSE elementen (Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits. Basiskennis van de ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM : 09.30-15.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis audits uit om de QHSE elementen (Quality, Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Het audit programma vormt dus basis voor de bewaking van een consistente operationele bedrijfsvoering. Op basis hiervan stelt het bedrijf vast in hoeverre de processen nog steeds gealigneerd zijn en ze de dingen doen doe ze moeten doen. Anderzijds biedt de kritische blik van interne auditors de organisatie een bedrijfseigen motor voor continu verbeteren.
Alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) vereisen een performant intern audit systeem als basis voor certificering. Problemen voorkomen is spreekwoordelijk onbetaalbaar, problemen oplossen heeft steeds een effectieve kostprijs. Met een aantal vuistregels en tips & tricks komt elk bedrijf, groot of klein, een heel eind vooruit.
Tijdens de opleiding worden enerzijds de principes en de methode van aanpak aangeleerd en wordt anderzijds het intern auditsysteem getuned op de eigenheid van het bedrijf, rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits. Basiskennis van de ISO 9001-, ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor kwaliteits-, veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren.
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

PIET DE NEVE
Senior Consultant, Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-16.30

Algemeen De omgevingsvergunning is ondertussen een feit voor alle ondernemingen, maar het digitale dossier samenstellen op het loket is geen sinecure. De structuur van de vergunning en de bijlagen wordt toegelicht, alsook de koppeling met milieuvoorwaarden.
Het digitale loket wordt stap voor stap doorlopen voor het milieuluik van de omgevingsvergunning. Tijdens de training gaat u zelf aan de slag en toont onze expert u de kneepjes van het vak om efficiënt een omgevingsvergunningsdossier samen te stellen en op te volgen.
Breng gerust uw eigen laptop (eventueel kaartlezer, en zeker ook identiteitskaart en uw pin-code!) mee of laat ons weten dat u graag heeft dat we een PC voor u voorzien.
Topics
 • Omgevingsvergunning: actuele status 2020;
 • Inhoud omgevingsvergunning en melding;
 • Het omgevingsvergunningsaanvraagformulier;
 • Indelingslijst & rubrieken;
 • Voorwaarden en lasten verbonden aan de omgevingsvergunning;
 • Vergunningsprocedure + beroepsmogelijkheid;
 • Openbaar onderzoek en het loket;
 • Duur van de omgevingsvergunning;
 • Schorsing, opheffing, verval

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

7u AM+ PM : 09.30-16.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op één dag een praktisch overzicht van de meest voorkomende keurings- en onderhoudsverplichtingen, administratieve verplichtingen, metingen en rapportages, zelfcontroles en bijhorende documentatie inzake afvalwater, grondwater, afval, lucht, bodem, technische installaties, gevaarlijke producten, solventen, geluid en energie. Tijdens dit seminarie wordt u wegwijs gemaakt in de vele soorten bij te houden registers, logboeken, certificaten en attesten. Er wordt getoond hoe u kan nagaan of u enerzijds alle documentatie heeft en anderzijds of de certificaten ook afdoende zijn. Maar al te vaak blijkt immers een attest niet geldig, onvoldoende of foutief ingevuld. Het niet kunnen voorleggen van de onderhouds- en keuringsverslagen wordt vaak als milieu-inbreuk gezien. Na dit seminarie bent u met kennis gewapend om non-compliances en boetes te voorkomen. U ontvangt een handig totaaloverzicht van alle milieuverplichtingen met deadlines en betrokken overheidsinstanties. Een absolute must voor milieucoördinatoren, preventieadviseurs, facility managers en onderhoudstechnici.
Topics
 • Keuringen- en onderhoudsverplichtingen vb. tankcontroles, koelcompressoren, …;
 • Keuringen van opslaghouders voor vloeistoffen en gassen;
 • Keuring van koelinstallaties, luchtcompressoren en airconditioningsystemen;
 • Keuringen en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
 • Gassen en installaties onder druk, opslag gasflessen;
 • Elektrische keuringen (hoogspanning, laagspanning, …);
 • Hijs- en hefwerktuigen;
 • Keuringen brandveiligheid;
 • Jaarverslag milieucoördinator 2020: welke aandachtspunten?
 • Afvalwater: wie is heffingsplichtig? Welke verplichte metingen vb. afvalwateranalyses, grondwaterpeilmetingen, …;
 • Lucht: wanneer welke controles uitvoeren, vb. luchtemissiemetingen, lekdichtheidstesten koelinstallaties, ...;
 • Documentatieverplichtingen vb. pesticideninventaris, register gevaarlijke stoffen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen Onze cursus VOL-VCA is volledig opgebouwd volgens de eindtermen. Dit is een interactieve opleiding om u voor te bereiden op het examen VOL-VCA
Topics
 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Gedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn de drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Zij voeren op regelmatige basis effectieve audits om de kwaliteit in een organisatie door te lichten en te verbeteren. Het auditprogramma vormt dus de basis voor de bewaking van een consistente operationele bedrijfsvoering.
Op basis hiervan stelt het bedrijf vast in hoeverre de processen nog steeds gealigneerd zijn en ze de dingen doen doe ze moeten doen. Anderzijds biedt de kritische blik van interne auditors de organisatie een bedrijfseigen motor voor continu verbeteren.
Alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) vereisen een performant intern audit systeem als basis voor certificering. Problemen voorkomen is spreekwoordelijk onbetaalbaar, problemen oplossen heeft steeds een effectieve kostprijs. Met een aantal vuistregels en tips & tricks komt elk bedrijf, groot of klein, een heel eind vooruit.
Tijdens de opleiding worden enerzijds de principes en de methode van aanpak aangeleerd en wordt anderzijds het intern auditsysteem getuned op de eigenheid van het bedrijf, rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden toegelicht. Deze interne audit cursus is gebaseerd op de ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits.
Deze training is een absolute aanrader voor kwaliteitsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke interne auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren in ISO 9001;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen..

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-16.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn de drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Wanneer het gaat over het auditeren van de voedselveiligheid voeren auditors op regelmatige basis audits uit om de voedselveiligheid te bewaken en te verbeteren.
Bij deze training interne auditor voor de voedingssector komen specifieke technieken aan bod zoals het auditeren van kritische controlepunten (CCP’s) en traceerbaarheid.
De training is een absolute aanrader voor kwaliteitscoördinatoren en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits inzake voedselveiligheid
Topics
 • Normen en wetgeving inzake voedselveiligheid
 • Auditeren volgens BRC, IFS, HACCP-certificatie, ISO 22000, GMP
 • Doelstellingen van een audit
 • Taken van de auditor
 • Het opstellen en beheren van een auditprogramma
 • Het uitvoeren van een audit
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen
 • Vaardigheden van de auditor

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Tijdens deze 1-daagse training leert u ISO 9001 versie 2015 invoeren en optimaliseren in uw bedrijf. In het bedrijfsleven is ISO 9001 ondertussen dé standaard voor kwaliteit in al zijn vormen, maar toch kan men dikwijls nog veel efficiënter en effectiever de bedrijfsp rocessen beheersen.
Na enkele jaren werken met ISO 9001 ontstaatvaak een véél te uitgebreid systeem aan documentatie waarbij de essentie van procesmanagement vaak ondergeschikt wordt. Voor elke organisatie die zijn bedrijfs voering wil verbeteren, zijn klantentevredenheid wil verhogen, aan de vereistenvan zijn leveranciers moet voldoen, wil voldoen aan de wettelijke vereisten,… biedt ISO 9001 een kader aan om systematisch de processen in een bedrijf te verbeteren volgens de nieuwe high level structure.
De norm ISO 9001 beschrijft de eisen waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het invoeren en verbeteren van uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Topics
 • Eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Risico-analyses uitvoeren voor kwaliteit
 • Vergelijking tussen versie 2008 en 2015
 • Structuur van de norm en relatie met andere normen uit de 9000-reeks
 • Documenteren of niet?
 • Klantgerichtheid, continu verbeteren en procesmanagement
 • Hoe implementeer je ISO 9001 binnen uw bedrijf?
 • High level structure in nieuwe ISO 9001:2015
 • Interne audits en certificaties
 • Praktijkvoorbeelden

PIET DE NEVE
Senior Consultant, Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM : 09.30-15.30

Algemeen Deze training is ideaal als kennismaking met de milieuwetgeving of om uw kennis inzake milieu opnieuw op te frissen. In de cursus BASISOPLEIDING OMGEVINGSVERGUNNING EN MILIEUADMINISTRATIE krijgt u op 1 dag een volledig overzicht van de meest recente wettelijke verplichtingen inzake bodem, afval, water, lucht en energie voor uw bedrijf.
Dit is een ideale cursus om snel een degelijk overzicht te krijgen van alle milieuverplichtingen, zonder een langlopende opleiding te moeten volgen.
Dé ideale training voor elke interne milieuverantwoordelijke, ook wanneer men externe begeleiding krijgt van een milieucoördinator!
Topics

Deze cursus biedt u onder andere een antwoord op de volgende vragen:
De omgevingsvergunning

 • Welke milieuwetgeving is van toepassing op uw bedrijf?
 • Hoe kan u zich in regel stellen: bij uitbreiding of een nieuwe vestiging?
 • Tot welke klasse behoort uw bedrijf en wat wil dat zeggen?
 • Hoe lang is uw milieu- of omgevingsvergunning geldig?
 • Wat is een tijdelijke vergunning of vergunning op proef?
 • Wanneer een vergunning vernieuwen of omzetten?
 • Wat bij verandering van de vergunde toestand?
 • Koppeling bouwvergunning - milieuvergunning - omgevingsvergunning?

Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II en III

 • Wat is het verband tussen Vlarem II en III
 • Welke algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden worden opgelegd?
 • Welke verplichtingen en normen zijn er? Waar kan u deze terugvinden?
 • Heeft u een milieucoördinator nodig?
 • Wat zijn de taken van de milieucoördinator?
 • Emissiemetingen voor lucht en geur? Solventenboekhouding?
 • Waar moet u op letten betreffende geluid?
 • In kaart brengen en bewaken van brandcompartimenten
 • Welke keuringen moeten er jaarlijks gebeuren?
 • Verplichtingen i.v.m. compressoren, airco’s, stookinstallaties, …

Praktische organisatie van een (goed werkend) CPBW

 • Welke soorten bodemonderzoeken zijn er?
 • Wanneer moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden?
 • Rol van de secretaris;
 • Welke procedures dienen gevolgd te worden?

Afval, materialen en VLAREMA

 • Wanneer spreekt men van afvalstoffen?
 • Welke afvalstromen zijn verplicht te scheiden?
 • Hoe ziet een afvalstoffenregister er uit?

Administratieve milieuverplichtingen

 • Welke aangiftes doet u jaarlijks, en wanneer?
 • Wat met de lozing bedrijfsafvalwater? Oppompen grondwater? Heffingen?
 • Wanneer moet u een jaaremissieverslag maken?
 • Wat is het integraal milieujaarverslag en verslag van de milieucoördinator?
 • MER/OVR-plicht of project-mer-screening?

Omgevingsinspectie

 • Waarop kan de overheid controleren?
 • Wat zijn de gevolgen bij het niet naleven van de wetgeving?
 • Moet de inspectie een bezoek vooraf aankondigen?
 • Wat doet u WEL/NIET als er iets fout loopt?

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

7u AM+ PM : 09.30-16.30

Algemeen De omgevingsvergunning is ondertussen een feit voor alle ondernemingen, maar het digitale dossier samenstellen op het loket is geen sinecure. De structuur van de vergunning en de bijlagen wordt toegelicht, alsook de koppeling met milieuvoorwaarden.
Het digitale loket wordt stap voor stap doorlopen voor het milieuluik van de omgevingsvergunning. Tijdens de training gaat u zelf aan de slag en toont onze expert u de kneepjes van het vak om efficiënt een omgevingsvergunningsdossier samen te stellen en op te volgen.
Breng gerust uw eigen laptop (eventueel kaartlezer, en zeker ook identiteitskaart en uw pin-code!) mee of laat ons weten dat u graag heeft dat we een PC voor u voorzien.
Topics
 • Omgevingsvergunning: actuele status 2020;
 • Inhoud omgevingsvergunning en melding;
 • Het omgevingsvergunningsaanvraagformulier;
 • Indelingslijst & rubrieken;
 • Voorwaarden en lasten verbonden aan de omgevingsvergunning;
 • Vergunningsprocedure + beroepsmogelijkheid;
 • Openbaar onderzoek en het loket;
 • Duur van de omgevingsvergunning;
 • Schorsing, opheffing, verval

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

7u AM+ PM : 09.30-16.30

Algemeen Lean helpt een organisatie om competitief te blijven door alle vormen van verspilling aan te pakken. In een productieomgeving is dit voor sommigen reeds bekend terrein, maar ook voor dienstverlening is dit interessant. In diensten zitten immers ook activiteiten die geen waarde toevoegen. Lean, het reduceren van die waardeloze activiteiten, is dan ook een actie voor iedereen die zijn bedrijf efficiënter wil maken.
Tijdens deze dag maakt u kennis met de kwalitatieve kant van LEAN en de kwantitatieve kant van Six Sigma. De expert maakt u aan de hand van enkele herkenbare bedrijfssituaties wegwijs!
Worden in uw bedrijf hoge Eisen gesteld aan de kwaliteit?
Topics
 • Introductie tot LEAN en Six sigma
 • Value stream mapping
 • Verbetertechnieken
 • Veranderingsproces en omgaan met change

Systemisch risicobeheer

We doen dit dagelijks in onze privé sfeer, denk maar aan het oversteken van de straat, maar doen dit minder in onze professionele sfeer. Nochtans zijn de kosten gerelateerd aan risico’s vele malen groter naarmate producten en diensten uitgerold worden naar klanten en de markt. Met eenvoudige inzichten en een goede methodiek wordt risico management een stuk beheersbaarder voor elke organisatie, groot of klein.
Bovendien focussen alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) steeds meer op beheersing van risico’s als basis voor een optimale output. Gedurende één dag pakken we het risicobeheersingsaspect van bedrijfsprocessen samen met u aan. Als basis nemen we een praktische training om dan tijdens een tweede dagdeel een herkenbare oefening te doen.
Bij een multi-business training wordt een algemeen voorbeeld behandeld dat voor alle deelnemers toegankelijk is. Bij een in house opleiding wordt tijdens de oefening een concreet proces of product van de organisatie belicht.

Systemisch risicobeheer

Problemen die regelmatig de kop opsteken, we hebben er allemaal mee te maken. Meestal lossen we dit on the flyop… tot het opnieuw opduikt. In een aantal gevallen zoeken we naar de persoon die verantwoordelijk is voor de afwijking om hem of haar op te leiden of te begeleiden. De reflex naar “het systeem” wordt dikwijls onvoldoende gelegd waardoor dezelfde problemen zich uiteraard zullen herhalen. Vele problemen doen zich voor op het raakpunt van verschillende situaties, voor vele van die raakpunten compenseren medewerkers meestal zodat de oorzaak onder de radar blijft.
Een degelijke de methodische oorzaakanalyse is onontbeerlijk om problemen definitief op te lossen of alvast de frequentie significant te verlagen zodat enkel een geaccepteerd marginaal risico blijft bestaan. Zorgsystemen in veiligheid, milieu en kwaliteit richten zich in eerste instantie tot risicobeheer om problemen te voorkomen, een volgende stap bestaat er echter in om de problemen die toch opduiken degelijk te analyseren naar root cause (grondoorzaak).
De training richt zich op methodische analyse en behandeling van problemen zodat jumping to conclusion vermeden wordt en de focus kan liggen op effectieve oplossingen. Een aantal type problemen of problemen uit de praxis van de deelnemers worden behandeld op basis van de aangeleerde methodiek.

DANIËL DE PAUW
Senior Consultant, Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ praktisch bekeken. En dit op een geïntergreerde wijze, met de nodige aandacht voor én milieu, én preventie én product compliance regels.
De nieuwe CLP-etikettering heeft de milieuwetgeving grondig hervormd. Toch hebben veel bedrijven hun interne software nog niet volledig afgestemd of hun inventaris van gevaarlijke stoffen ompleet. Ook blijken dikwijls nog niet alle safety data sheets vlot beschikbaar of up-to-date.
En wat doet u als preventieadviseur of milieucoördinator met oude producten die nog in uw bedrijf aanwezig zijn? Een risico-analyse chemische agentia, hoe begint u eraan?
Een aanrader voor milieucoördinatoren en preventieadviseurs van alle bedrijven die gevaarlijke producten opslagen, verhandelen, produceren of gebruiken.
Topics
 • Hoe gevaarlijke stoffen beheren binnen een firma?
 • Vlarem II: Rubriek 17 – gevaarlijke stoffen
 • Risico-analyse chemische agentia
 • Praktisch bijhouden SDS-fiches
 • Beheer van gevaarlijke stoffen van aankoop tot productie, van vervoer tot afvalstof

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety, Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen CONBLOOMINGFELD biedt u op een dag een overzicht van hoe u energiemonitoring kan aanpakken en dit kan bijdragen tot een lager energieverbruik. Monitoring is één van de elementen uit de standaarden voor energiemangement zoals de ISO 50001, EN 16001 of eisen van de Energiebeleidsovereenkomst (EBO).
Energiezorg is van belang voor een onderneming omdat energie een belangrijke kost is voor de meeste bedrijven, ongeacht hun sector. Met een goede focus op je energieverbruik valt er nog heel wat te besparen in bedrijven. De toenemende reglementering op vlak van energie vraagt eveneens om een nauwgezette opvolging.
Energiebeheersystemen zoals de internationale norm ISO50001 zijn hierbij een handig hulpmiddel voor een efficiënt energiemanagementsysteem. De mogelijkheden van monitoring zijn enorm, maar hoe begint u eraan?
TIjdens deze cursus leert u de eisen voor een energiemanagement en –monitoring met praktische tips voor de opzet ervan in uw organisatie.
Een absolute must voor milieucoördinatoren, facility managers, bedrijfsleiders, gebouwbeheerders, energieverantwoordelijken en productieleiders.
Topics
 • Waarom kiezen voor een energiemanagementsysteem, belang van monitoring;
 • Eisen volgens ISO 50001, EN 16001 en EBO;
 • Opstellen van een energiebalans voor uw onderneming met Sankey;
 • Energieverbruik omrekenen en vergelijken;
 • Monitoring energieverbruik;
 • Types energiemeters;
 • Betrekken personeel via energiemonitoring en sensibilisatie;
 • Implementatie, planning, uitvoering en verbetering van het energiemanagement.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-16.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bundeling van de meest recente wijzigingen op het vlak van omgevingswetgeving en de focus op de gerelateerde milieuverplichtingen.
Dit seminarie ligt o.a. de gevolgen voor uw bedrijf toe van de laatste VLAREMTREINEN.
Kortom een vitale update die u bondig en ad rem wil inlichten omtrent cruciale wijzigingen, ondersteund door tal van concrete sectorgerelateerde voorbeelden.
Topics
 • Update omgevingsvergunning (focus milieu)
 • Wijzigingen milieuhygiënewetgeving
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lucht
 • Water
 • Bodem
 • Afval
 • Omgevingshandhaving en -inspectie

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen U leert informatie opzoeken en verwerken die u kan gebruiken bij een omgevingsvergunningsaanvraag of milieustudie: inzoomen, afstanden meten, lagen aan- en uitzetten, kadastrale grenzen toevoegen, legendes interpreteren, informatie opvragen bij een specifieke locatie (bodemsamenstelling, grondwatertafel, ligging in specifieke beschermingszone, overstromingsgevoelig gebied,...). Kortom, de diverse functionaliteiten van deze loketten hebben na deze opleiding geen geheimen meer voor u.
Uitermate actueel, want de afgelopen jaren werden immers heel wat nieuwe mogelijkheden & extra datasets geïntroduceerd!
Tijdens de training mag u de ganse dag zelf aan de slag op een computer om onder begeleiding van de trainer al deze toepassingen uit te proberen.
Topics
 • GEOPUNT 2020 – nieuwe en meer uitgebreide tools voor het raadplegen van gewestplan, kadasterplannen, vogel/ habitatrichtlijngebieden, bodemwaarderingskaart, hydrografische atlas (waterlopen), geluidskaart, bodemgebruikskaart, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bedrijventerreinen, vogelatlas, VEN/IVON-gebieden, historisch waardevolle gebieden…;
 • DGI VIEWER - lagen en informatie geografisch over elkaar leggen, plannen afdrukken;
 • CAD-GIS - kadastrale plannen maken en bewerken;
 • ZONERINGSPLANNEN - nieuwe editie
 • DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen – grondwaterwinningen, ondergrond, bodemsamenstelling, beschermingszones grondwaterwinningen;
 • Speciale viewers voor rubriek 53 (grondwater) en 55 (grondboringen);
 • GEOVIEW VMM – analyseresultaten water en afvalwater opzoeken, rioleringsplannen, afvalwaterinfrastructuur, nieuwe zoneringsplannen;
 • WATERTOETS – nieuwe overstromingskaarten;
 • OVAM – opzoeken bodemonderzoeken, gegevens databank en saneringsprojecten;
 • IMJV - data opzoeken en vergelijken

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op 1 dag een overzicht van de eisen van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem volgens de nieuwe ISO 45001 standaard. Steeds meer bedrijven kiezen voor ISO 45001 als uithangbord voor een gezonde en veilige werkomgeving.
In het bedrijfsleven is het belangrijk om continu te werken aan de preventie van ongevallen en incidenten. Omdat het niet evident is om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen, werd OHSAS 18001 opgemaakt als hulpmiddel om deze risico’s in kaart te brengen en op een gestandaardiseerde wijze te gaan beheersen.
Ondertussen is ISO 45001 de opvolger van OHSAS 18001 die gemakkelijk te integreren is met andere ISO-standaarden zoals ISO 9001 en 14001.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het inventariseren en beheersen van de bedrijfsspecifieke risico’s met ISO 45001
Topics
 • ISO 45001 van A tot Z;
 • Essentie van een veiligheidszorgsysteem;
 • Eisen ISO 45001 voor certificatie;
 • Inventarisatie en beoordeling risico’s;
 • Succesvolle implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het veiligheidsmanagement;
 • Vergelijking OHSAS en ISO 9001/14001;
 • Praktijkvoorbeelden

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een dag een overzicht van de basisbegrippen van een milieumanagementsysteem en het opzetten van ISO 14001 en EMAS in uw bedrijf.
In het bedrijfsleven wordt alsmaar meer gevraagd naar een ISO 14001 certificaat door klanten, leveranciers of andere stakeholders. De nieuwste norm ISO 14001-2015 beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Deze cursus leert u wat deze eisen zijn, en gaat in het bijzonder dieper in op de nieuwe elementen, zoals de stakeholdersanalyse, de context van de organisatie en de high level structure.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het opstellen en invoeren van een milieumanagementsysteem. Een absolute must voor milieucoördinatoren, bedrijfsleiders, interne auditors, kwaliteitsverantwoordelijken en juristen.
Topics
 • Eisen van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 versie 2015;
 • Context van de organisatie;
 • Management en leiderschap;
 • Beoordeling relevantie van milieuaspecten en levenscyclusanalyse;
 • Succesvolle invoering van het managementsysteem;
 • High level structure;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het milieumanagement;
 • Compliance;
 • De relatie tussen ISO 14001 en EMAS;
 • Certificatie;
 • Praktijkvoorbeelden

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op 1 dag een overzicht van de eisen van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem volgens de nieuwe ISO 45001 standaard. Steeds meer bedrijven kiezen voor ISO 45001 als uithangbord voor een gezonde en veilige werkomgeving.
In het bedrijfsleven is het belangrijk om continu te werken aan de preventie van ongevallen en incidenten. Omdat het niet evident is om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen, werd OHSAS 18001 opgemaakt als hulpmiddel om deze risico’s in kaart te brengen en op een gestandaardiseerde wijze te gaan beheersen.
Ondertussen is ISO 45001 de opvolger van OHSAS 18001 die gemakkelijk te integreren is met andere ISO-standaarden zoals ISO 9001 en 14001.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het inventariseren en beheersen van de bedrijfsspecifieke risico’s met ISO 45001
Topics
 • ISO 45001 van A tot Z;
 • Essentie van een veiligheidszorgsysteem;
 • Eisen ISO 45001 voor certificatie;
 • Inventarisatie en beoordeling risico’s;
 • Succesvolle implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het veiligheidsmanagement;
 • Vergelijking OHSAS en ISO 9001/14001;
 • Praktijkvoorbeelden

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt op een halve dag een update van de verplichtingen uit Vlarem II (milieuwetgeving) voor koelsytemen en compressoren. Bij controles van de overheid komen veelvuldig opmerkingen naar boven van diverse onregelmatigheden in de keuringen van koelinstallaties met aanmaningen en proces-verbalen tot gevolg. Een reden te meer om alles nu op punt te zetten in uw bedrijf.
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, facility managers, plant managers en bedrijfsleiders.
Topics
 • Europese richtlijn & omzetting in Vlaamse wetgeving;
 • Voorbeelden van instructiekaarten, logboeken en inventarisaties;
 • Soorten en uitfasering koelmiddelen;
 • Begrip CO2-equivalent;
 • Berekening keuringsverplichtingen koelcompressoren;
 • Wetgeving Vlarem II voor compressoren en koeling;
 • Verslagen lekdichtheidstesten lezen en controleren;
 • Erkend airco-energiedeskundige;
 • Keuringen persluchthouders;
 • Hoe controleert milieu-inspectie?
 • Recente wijzigingen energetische keuring.
 • Verschillen met regelgeving in Brussel en Wallonië

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op één dag een overzicht van de eisen die een IFS gecertificeerd voedselveilgheidsmanagementsysteem aan een bedrijf stelt.
Door een IFS systeem te implementeren, neemt u als bedrijf een belangrijke stap in het risicomanagement van uw onderneming. Immers, waar de voedselveiligheid in het gedrang is, ontstaat onvermijdelijk schade. De schade beperkt zicht niet tot imagoschade en de mogelijke kosten van een recall, maar gaat bovenal om de fysieke schade bij de eindgebruikers van uw product.
Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van de IFS Food norm en weet u wat deze norm betekent voor uw organisatie, en hoe u deze kunt implementeren.
Doelgroep: Kwaliteitsmanagers en leden van het kwaliteitsteam die zich bezig houden met de invoer van een IFS Food of deze willen optimaliseren.
Topics
 • Definitie en achtergrond IFS Food norm
 • Eisen IFS Food
 • Relatie tot BRC Food Safety en FSSC 22000
 • Hoe implementeer ik deze norm praktisch?
 • Auditprotocol
 • Beoordeling en certificatie
 • Doelstellingen IFS 6 norm
 • Wat brengt de IFS 7 norm
 • Vergelijking met BRC7 en FSSC 22000 normen

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bundeling van de meest recente wijzigingen op het vlak van omgevingswetgeving en de focus op de gerelateerde milieuverplichtingen.
Dit seminarie ligt o.a. de gevolgen voor uw bedrijf toe van de laatste VLAREMTREINEN.
Kortom een vitale update die u bondig en ad rem wil inlichten omtrent cruciale wijzigingen, ondersteund door tal van concrete sectorgerelateerde voorbeelden.
Topics
 • Update omgevingsvergunning (focus milieu)
 • Wijzigingen milieuhygiënewetgeving
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lucht
 • Water
 • Bodem
 • Afval
 • Omgevingshandhaving en -inspectie

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een overzicht van de meest recente wetgeving over afval en materialen. Nieuwe sorteerverplichtingen, Vlarema-contract, sloopopvolgingsplan, grondstofverklaring, Tracimat, ... we maken u wegwijs.
U krijgt een up-to-date en helder overzicht van de wettelijke verplichtingen voor afvalstoffenproducent, inzamelaar, handelaar, makelaar (IHM) en verwerker.
Topics
 • Recente wijzigingen Vlarem en Vlarema;
 • Wat is een afvalstof?;
 • Onderscheid tussen afvalstof en grondstof;
 • Materialenstromen; Tracimat;
 • Gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen; sorteerverplichtingen
 • EURAL-codes;
 • Verplichtingen grondstoffenproducent en grondstoffengebruiker;
 • Afvalstoffenregister en materialenregister;
 • R-bedrijven;
 • Afvalstoffenattesten van ophaling/verwerking versus transportdocumenten;
 • Werkplan;
 • Transport afvalstoffen en materialen over gewest/landsgrenzen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op één dag een praktisch overzicht van de meest voorkomende keurings- en onderhoudsverplichtingen, administratieve verplichtingen, metingen en rapportages, zelfcontroles en bijhorende documentatie inzake afvalwater, grondwater, afval, lucht, bodem, technische installaties, gevaarlijke producten, solventen, geluid en energie. Tijdens dit seminarie wordt u wegwijs gemaakt in de vele soorten bij te houden registers, logboeken, certificaten en attesten. Er wordt getoond hoe u kan nagaan of u enerzijds alle documentatie heeft en anderzijds of de certificaten ook afdoende zijn. Maar al te vaak blijkt immers een attest niet geldig, onvoldoende of foutief ingevuld. Het niet kunnen voorleggen van de onderhouds- en keuringsverslagen wordt vaak als milieu-inbreuk gezien. Na dit seminarie bent u met kennis gewapend om non-compliances en boetes te voorkomen. U ontvangt een handig totaaloverzicht van alle milieuverplichtingen met deadlines en betrokken overheidsinstanties. Een absolute must voor milieucoördinatoren, preventieadviseurs, facility managers en onderhoudstechnici.
Topics
 • Keuringen- en onderhoudsverplichtingen vb. tankcontroles, koelcompressoren, …;
 • Keuringen van opslaghouders voor vloeistoffen en gassen;
 • Keuring van koelinstallaties, luchtcompressoren en airconditioningsystemen;
 • Keuringen en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
 • Gassen en installaties onder druk, opslag gasflessen;
 • Elektrische keuringen (hoogspanning, laagspanning, …);
 • Hijs- en hefwerktuigen;
 • Keuringen brandveiligheid;
 • Jaarverslag milieucoördinator 2020: welke aandachtspunten?
 • Afvalwater: wie is heffingsplichtig? Welke verplichte metingen vb. afvalwateranalyses, grondwaterpeilmetingen, …;
 • Lucht: wanneer welke controles uitvoeren, vb. luchtemissiemetingen, lekdichtheidstesten koelinstallaties, ...;
 • Documentatieverplichtingen vb. pesticideninventaris, register gevaarlijke stoffen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis effectieve audits uit om de HSE elementen (Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits. Basiskennis van de ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM : 09.30-15.30

Algemeen Tijdens deze 1-daagse training leert u ISO 9001 versie 2015 invoeren en optimaliseren in uw bedrijf. In het bedrijfsleven is ISO 9001 ondertussen dé standaard voor kwaliteit in al zijn vormen, maar toch kan men dikwijls nog veel efficiënter en effectiever de bedrijfsp rocessen beheersen.
Na enkele jaren werken met ISO 9001 ontstaatvaak een véél te uitgebreid systeem aan documentatie waarbij de essentie van procesmanagement vaak ondergeschikt wordt. Voor elke organisatie die zijn bedrijfs voering wil verbeteren, zijn klantentevredenheid wil verhogen, aan de vereistenvan zijn leveranciers moet voldoen, wil voldoen aan de wettelijke vereisten,… biedt ISO 9001 een kader aan om systematisch de processen in een bedrijf te verbeteren volgens de nieuwe high level structure.
De norm ISO 9001 beschrijft de eisen waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen. Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het invoeren en verbeteren van uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Topics
 • Eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Risico-analyses uitvoeren voor kwaliteit
 • Vergelijking tussen versie 2008 en 2015
 • Structuur van de norm en relatie met andere normen uit de 9000-reeks
 • Documenteren of niet?
 • Klantgerichtheid, continu verbeteren en procesmanagement
 • Hoe implementeer je ISO 9001 binnen uw bedrijf?
 • High level structure in nieuwe ISO 9001:2015
 • Interne audits en certificaties
 • Praktijkvoorbeelden

PIET DE NEVE
Senior Consultant, Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM : 09.30-15.30

Algemeen Ook binnen uw bedrijf worden chemicaliën gebruikt. In 2018 zijn de laatste overgangsdeadlines van REACH verstreken, dus zijn alle regels ondertussen reeds enige tijd van kracht.
Kent u reeds alle regels voor gebruikers van chemicaliën en importeurs van mengsels of voorwerpen? Krijgt u ook vragen van klanten of leveranciers over REACH? Werd uw bedrijf door de overheid reeds onderworpen aan een REACH-inspectie?
Doelgroep: bedrijven die chemicaliën verbruiken en eventueel importeren. Deze training is een absolute must voor elke medewerker veiligheid en milieu. Dit omdat de training de minimale verplichtingen toelicht over REACH en CLP met de gevolgen op dagdagelijkse veiligheidsen milieupraktijk.
Topics
 • De gevolgen van REACH & CLP voor gebruikers van chemicaliën;
 • De nieuwe veiligheidsinformatiebladen (geïdentificeerd gebruik en blootstellingscenario's);
 • De problematiek bij een ander dan voorgeschreven gebruik;
 • De nieuwe pictogrammen en H- en P-zinnen (en gevolgen voor indeling van producten);
 • Restrictie, autorisatie en kandidaatlijst;
 • De relatie met veiligheids- en milieuwetgeving;
 • Mogelijke registratieplicht bij importeren van producten van buiten de EU.
 • Praktisch omgaan met de nieuwe verplichtingen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de 17 sustainability goals en hoe u deze voor uw bedrijf kan omzetten in de praktijk. Tijdens de sessie komen diverse Best Practices aan bod.
Voor iedereen die duurzaamheid wil implementeren en omzetten naar de bedrijfspraktijk.
Topics
 • Wat zijn de 17 sustainability goals?
 • Wat is de Agenda 2030?
 • Gebruik SDG-indicatorenset
 • Vergelijking met de Millenniumdoelstellingen
 • Vertalen naar de werkvloer
 • Koppeling met Global Reporting Initiative (GRI)
 • Communiceren over uw acties rond de 17 sustainability goals

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de 17 sustainability goals en hoe u deze voor uw bedrijf kan omzetten in de praktijk. Tijdens de sessie komen diverse Best Practices aan bod.
Voor iedereen die duurzaamheid wil implementeren en omzetten naar de bedrijfspraktijk.
Topics
 • Wat zijn de 17 sustainability goals?
 • Wat is de Agenda 2030?
 • Gebruik SDG-indicatorenset
 • Vergelijking met de Millenniumdoelstellingen
 • Vertalen naar de werkvloer
 • Koppeling met Global Reporting Initiative (GRI)
 • Communiceren over uw acties rond de 17 sustainability goals

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Geluidsoverlast is in Vlaanderen één van de belangrijkste vormen van hinder. Wanneer moet een geluidsstudie uitgevoerd worden? Wat doe je met klachten van je omgeving over geluidshinder? Wat staat er in een geluidsstudie? Hoe interpreteer je decibels? … U komt het allemaal te weten.
Topics
 • Decibels;
 • Geluidshinder en omgeving;
 • Geluid in Vlarem II;
 • Type bronnen en soorten geluidshinder;
 • Beoordeling richtwaarden en actiewaarden;
 • Fluctuerend, incidenteel, impulsachtig, intermitterend geluid;
 • Normen voor bestaande en nieuwe inrichtingen;
 • Tonaliteit, omgevingsgeluid, bepalen meetpunten;
 • Specifiek geluid van een inrichting;
 • Opzetten en interpreteren van geluidsmetingen;
 • Rapport van een geluidsdeskundige lezen en begrijpen;
 • Soorten geluid en normen omgevingsgeluid;
 • Mogelijke maatregelen om geluid te dempen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ praktisch bekeken. En dit op een geïntergreerde wijze, met de nodige aandacht voor én milieu, én preventie én product compliance regels.
De nieuwe CLP-etikettering heeft de milieuwetgeving grondig hervormd. Toch hebben veel bedrijven hun interne software nog niet volledig afgestemd of hun inventaris van gevaarlijke stoffen ompleet. Ook blijken dikwijls nog niet alle safety data sheets vlot beschikbaar of up-to-date.
En wat doet u als preventieadviseur of milieucoördinator met oude producten die nog in uw bedrijf aanwezig zijn? Een risico-analyse chemische agentia, hoe begint u eraan?
Een aanrader voor milieucoördinatoren en preventieadviseurs van alle bedrijven die gevaarlijke producten opslagen, verhandelen, produceren of gebruiken.
Topics
 • Hoe gevaarlijke stoffen beheren binnen een firma?
 • Vlarem II: Rubriek 17 – gevaarlijke stoffen
 • Risico-analyse chemische agentia
 • Praktisch bijhouden SDS-fiches
 • Beheer van gevaarlijke stoffen van aankoop tot productie, van vervoer tot afvalstof

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety, Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Wilt u uw basiskennis over het preventie- en arbeidsveiligheidsgebeuren eens opfrissen? Of is preventie een nieuw domein voor u? Dan is deze introductie zeker iets voor u! Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bondig overzicht van de meest recente wettelijke verplichtingen inzake arbeidsveiligheid voor bedrijven.
Deze training heeft als doel een bondig doch volledig overzicht te geven van de verplichte wettelijke structuur die elke onderneming dient op te zetten als preventiebeleid. De taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer, hiërarchische lijn, interne en externe dienst, overheid (FOD) en preventieadviseur worden toegelicht en voorzien van een praktische uitleg. Stap-voor-stap wordt toegelicht hoe er best te werk wordt gegaan bij het uitvoeren van de preventietaken zoals opstellen van jaaractieplan, globaal preventieplan en werken met een dynamisch risicobeheersingssysteem.
Topics

Concreet zullen onder meer volgende aspecten behandeld worden:

 • Wetgeving: ARAB en Codex
 • Definities: gevaren, risico's en preventie
 • Arbeidsveiligheid en preventiehiërarchie
 • Jaaractieplan en globaal preventieplan opstellen
 • Taken, rechten, plichten preventieadviseur
 • Structuur van interne en externe dienst
 • Werken met een dynamisch risicobeheerssingsysteem

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Voedsel dient in de ganse keten beschermd te worden tegen opzettelijke besmetting. De training Food Defense and Food Fraud maakt u bewust over de risico’s voor een voedingsbedrijf en de best practices.
Om de betrouwbaarheid en veiligheid van voedingsmiddelen te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen, hebben het British Retail Consortium (BRC) en de International Featured Standard (IFS) eisen opgesteld. Deze eisen gelden voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie, opslag, transport, handel en verpakking van voedingsmiddelen.
Eén van de eisen bij IFS of BRC is dat er een Food Defense analyse en plan moet worden opgesteld. Een absolute must voor kwaliteitsmedewerkers in de voedingssector.
Topics
 • Wat is food defense? food fraude?
 • Risico’s in kaart brengen
 • Dreigingen rondom beveiliging
 • Toegang tot terreinen, gebouwen en ruimten
 • Identificatie en registratie van bezoekers, onderaannemers en transporteurs
 • Opstellen van een Food Defense plan
 • Praktijkvoorbeelden

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen U leert informatie opzoeken en verwerken die u kan gebruiken bij een omgevingsvergunningsaanvraag of milieustudie: inzoomen, afstanden meten, lagen aan- en uitzetten, kadastrale grenzen toevoegen, legendes interpreteren, informatie opvragen bij een specifieke locatie (bodemsamenstelling, grondwatertafel, ligging in specifieke beschermingszone, overstromingsgevoelig gebied,...). Kortom, de diverse functionaliteiten van deze loketten hebben na deze opleiding geen geheimen meer voor u.
Uitermate actueel, want de afgelopen jaren werden immers heel wat nieuwe mogelijkheden & extra datasets geïntroduceerd!
Tijdens de training mag u de ganse dag zelf aan de slag op een computer om onder begeleiding van de trainer al deze toepassingen uit te proberen.
Topics
 • GEOPUNT 2020 – nieuwe en meer uitgebreide tools voor het raadplegen van gewestplan, kadasterplannen, vogel/ habitatrichtlijngebieden, bodemwaarderingskaart, hydrografische atlas (waterlopen), geluidskaart, bodemgebruikskaart, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bedrijventerreinen, vogelatlas, VEN/IVON-gebieden, historisch waardevolle gebieden…;
 • DGI VIEWER - lagen en informatie geografisch over elkaar leggen, plannen afdrukken;
 • CAD-GIS - kadastrale plannen maken en bewerken;
 • ZONERINGSPLANNEN - nieuwe editie
 • DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen – grondwaterwinningen, ondergrond, bodemsamenstelling, beschermingszones grondwaterwinningen;
 • Speciale viewers voor rubriek 53 (grondwater) en 55 (grondboringen);
 • GEOVIEW VMM – analyseresultaten water en afvalwater opzoeken, rioleringsplannen, afvalwaterinfrastructuur, nieuwe zoneringsplannen;
 • WATERTOETS – nieuwe overstromingskaarten;
 • OVAM – opzoeken bodemonderzoeken, gegevens databank en saneringsprojecten;
 • IMJV - data opzoeken en vergelijken

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u in een halve dag een overzicht van de wetgeving met betrekking tot etikettering van voeding. Producenten van voedingsmiddelen zijn verplicht informatie over het product op het etiket te vermelden om consumenten te beschermen, hen op de juiste manier te informeren en misleiding te voorkomen.
Producten moeten voorzien zijn van een etiket met een aantal verplichte meldingen, waaronder o.a. de naam van het product, lijst met ingrediënten, stoffen die allergie of intoleranties veroorzaken, een hoeveelheidsaanduiding en een voedingswaarde. Ook de manier waarop dit op de verpakking staat is vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de lettergrootte, volgorde, …
De correcte informatie op een etiket zetten is dus een hele klus! Deze opleiding is een absolute aanrader voor alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opmaken van etiketten en het ontwerp van verpakkingen voor voedingsproducten.
Topics
 • Benamingen
 • Ingrediënten
 • Allergenen
 • Netto hoeveelheid
 • Houdbaarheid
 • Land of plaats van oorsprong
 • Voedingswaarde
 • Bijkomende verplichte vermeldingen
 • Vrijwillige voedselinformatie
 • Gebruik van claims
 • Voorbeelden

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Ook binnen uw bedrijf worden chemicaliën gebruikt. Elke leverancier is verplicht daarbij een veiligheidsinformatieblad of Safety Data Sheet (SDS) te leveren.
Heeft u reeds de nieuwe veiligheidsinformatiebladen (SDS) gelezen en omgezet in instructies voor de werkvloer?
Specifiek voor de gebruiker van chemicaliën wordt tijdens deze opleiding gefocust op:
1. de 16 hoofdstukken uit veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen
2. omzetten naar instructies (vb. veiligheidsinstructiekaart) voor gebruik
3. link met etiketten, pictogrammen, REACH en CLP Deze training is een absolute must voor elke preventiemedewerker, afgestemd op uw dagdagelijkse veiligheids- en milieupraktijk
Topics
 • Nieuwe veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen;
 • 16 hoofdstukken uit SDS;
 • Geïdentificeerd gebruik en blootstellingscenario's;
 • Verplichtingen voor de gebruiker;
 • Veiligheidsinstructiekaarten opstellen;
 • Link met REACH en CLP

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Wie werkt met derden, moet enkele regels inzake veiligheid en verantwoordelijkheid respecteren. Past u reeds alle wetgeving correct toe?
Topics
 • contract met derden: veiligheidsverplichtingen
 • wie staat in voor de veiligheid van onderaannemers en uitzendkrachten
 • aansprakelijkheid voor opdrachtgever of onderaannemer?
 • Welke controles zijn noodzakelijk?
 • Onthaal (onder)aannemers/interims
 • Voorbeeldcases

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Voedsel dient in de ganse keten beschermd te worden tegen opzettelijke besmetting. De training Food Defense and Food Fraud maakt u bewust over de risico’s voor een voedingsbedrijf en de best practices. Om de betrouwbaarheid en veiligheid van voedingsmiddelen te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen, hebben het British Retail Consortium (BRC) en de International Featured Standard (IFS) eisen opgesteld. Deze eisen gelden voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie, opslag, transport, handel en verpakking van voedingsmiddelen. Eén van de eisen bij IFS of BRC is dat er een Food Defense analyse en plan moet worden opgesteld. Een absolute must voor kwaliteitsmedewerkers in de voedingssector.
Topics
 • Wat is food defense? food fraude?
 • Risico’s in kaart brengen
 • Dreigingen rondom beveiliging
 • Toegang tot terreinen, gebouwen en ruimten
 • Identificatie en registratie van bezoekers, onderaannemers en transporteurs
 • Opstellen van een Food Defense plan
 • Praktijkvoorbeelden

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een overzicht van de meest recente wetgeving over afval en materialen. Nieuwe sorteerverplichtingen, Vlarema-contract, sloopopvolgingsplan, grondstofverklaring, Tracimat, ... we maken u wegwijs. U krijgt een up-to-date en helder overzicht van de wettelijke verplichtingen voor afvalstoffenproducent, inzamelaar, handelaar, makelaar (IHM) en verwerker.
Topics
 • Recente wijzigingen Vlarem en Vlarema;
 • Wat is een afvalstof?;
 • Onderscheid tussen afvalstof en grondstof;
 • Materialenstromen; Tracimat;
 • Gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen; sorteerverplichtingen
 • EURAL-codes;
 • Verplichtingen grondstoffenproducent en grondstoffengebruiker;
 • Afvalstoffenregister en materialenregister;
 • R-bedrijven;
 • Afvalstoffenattesten van ophaling/verwerking versus transportdocumenten;
 • Werkplan;
 • Transport afvalstoffen en materialen over gewest/landsgrenzen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Niet enkel Vlarem, maar ook de Waalse wetgeving is continu in evolutie! In 2019 werd er overgestapt naar een nieuw digitaal systeem voor het voorbereiden en indienen van vergunningen. BLOOMINGFELD biedt u op slechts een halve dag een introductie tot het vernieuwde syteem van milieuvergunningen in Wallonië. Tijdens dit seminarie krijgt u meer inzicht in de structuur van de wetgeving en het Waalse vergunningensysteem. Hierbij komen o.a. de gelijkenissen en verschillen tegenover de Vlaamse of Brusselse milieuwetgeving aan bod. Enkele veel voorkomende milieuvoorwaarden over geluid, afvalwater, grondwater, … worden bondig toegelicht. Een absolute must voor milieucoördinatoren en leidinggevenden van bedrijven met één of meerdere vestigingen in het Waalse Gewest. Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.
Topics
 • De Waalse milieuvergunning en melding;
 • De Waalse omgevingsvergunning;
 • De vergunningsaanvraagformulieren;
 • Aanvraagprocedure: termijnen, diensten, openbaar onderzoek;
 • Milieueffectrapportage;
 • Het milieuvergunningenregister;
 • Algemene, sectorale, integrale en bijzondere voorwaarden;
 • Water, lucht, bodem, geluid, afval, gevaarlijke stoffen;
 • Verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel;
 • Praktijkervaring met vergunningsdossiers in Wallonië.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen De Brusselse wetgeving is continu in evolutie. BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een ruimere kijk op milieuvergunningen in Brussel. Tijdens dit seminarie krijgt u meer inzicht in de structuur van de wetgeving en het Brusselse vergunningensysteem. Hierbij komen o.a. de gelijkenissen en verschillen tegenover de Vlaamse wetgeving aan bod. Een absolute must voor milieucoördinatoren en leidinggevenden van bedrijven met één of meerdere vestigingen in het Brusselse Gewest.
Topics
 • De Brusselse milieuvergunning en melding;
 • Definities van ingedeelde inrichtingen;
 • Toelichting van aanvraagformulieren;
 • Structuur overheden en bevoegdheden milieu;
 • Algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden;
 • Verplichtingen inzake water, lucht, bodem, geluid, afval, gevaarlijke stoffen;
 • Verschillen tussen Vlaanderen/Wallonië en Brussel;
 • Praktijkervaring met vergunningsdossiers in Brussel;

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de 17 sustainability goals en hoe u deze voor uw bedrijf kan omzetten in de praktijk. Tijdens de sessie komen diverse Best Practices aan bod. Voor iedereen die duurzaamheid wil implementeren en omzetten naar de bedrijfspraktijk.
Topics
 • Wat zijn de 17 sustainability goals?
 • Wat is de Agenda 2030?
 • Gebruik SDG-indicatorenset
 • Vergelijking met de Millenniumdoelstellingen
 • Vertalen naar de werkvloer
 • Koppeling met Global Reporting Initiative (GRI)
 • Communiceren over uw acties rond de 17 sustainability goals

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 9.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de 17 sustainability goals en hoe u deze voor uw bedrijf kan omzetten in de praktijk. Tijdens de sessie komen diverse Best Practices aan bod. Voor iedereen die duurzaamheid wil implementeren en omzetten naar de bedrijfspraktijk.
Topics
 • Wat zijn de 17 sustainability goals?
 • Wat is de Agenda 2030?
 • Gebruik SDG-indicatorenset
 • Vergelijking met de Millenniumdoelstellingen
 • Vertalen naar de werkvloer
 • Koppeling met Global Reporting Initiative (GRI)
 • Communiceren over uw acties rond de 17 sustainability goals

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op één dag een basisopleiding HACCP en voedselveiligheid. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een voedselveiligheidsmethodologie die focust op bescherming van voedingsproducten op elk punt in de supply chain van productie tot consumptie. Dit systeem is daarom zowel van belang voor producenten, distributeurs, retail als consumenten. Elk voedingsbedrijf binnen de EU is wetteijk verplicht tot het opstellen van een HACCP-plan voor zijn producten. Elke werkgever binnen de levensmiddelenindustrie moet eveneens zijn personeel opleiden om met dat voedselveiligheidssysteem te werken. Tijdens de training leert u hoe uw bedrijf op een effeciënte en proactieve manier met HACCP-methode aan de slag kan. Doelgroep: Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten of onderhouden van een HACCP-systeem.
Topics
 • Wat is HACCP?
 • Wat is HACCP en beheersen CCP’s
 • Mogelijke gevaren: fysisch – chemisch – microbiologisch - allergenen
 • Opstellen en implementatie van HACCP-plan
 • Relatie met Hygiënecode
 • Good Manufacturing Practice (GMP)
 • Microbiologie: Groei beperken en algemene uitleg over micro-organismen.
 • Microbiologie Pathogenen: Welke pathogenen kunnen voorkomen in uw product? Het beheersen van de aanwezigheid ervan.
 • Reiniging en Desinfectie: werkwijze, gebruik en veiligheid.
 • Metaaldetectie: werking van de metaaldetector.
Topics
 • Allergenenbeheersing: Welke allergenen zijn er? Het beheersen ervan.
 • E-teken: Uitleg van E-teken, controle en registratie.
 • Food Defense en Food Fraude: Hoe aanpakken in de praktijk?

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+ PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de 17 sustainability goals en hoe u deze voor uw bedrijf kan omzetten in de praktijk. Tijdens de sessie komen diverse Best Practices aan bod. Voor iedereen die duurzaamheid wil implementeren en omzetten naar de bedrijfspraktijk.
Topics
 • Wat zijn de 17 sustainability goals?
 • Wat is de Agenda 2030?
 • Gebruik SDG-indicatorenset
 • Vergelijking met de Millenniumdoelstellingen
 • Vertalen naar de werkvloer
 • Koppeling met Global Reporting Initiative (GRI)
 • Communiceren over uw acties rond de 17 sustainability goals

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de schoonmaak in voedselverwerkende bedrijven. Systemen zoals de IFS, BRC en FSCC 22000 zijn enkele standaarden met zeer strenge eisen inzake schoonmaak en voedselveiligheid. Hoe gaat u als kwaliteitsmanager met deze eisen om? De vereiste kennis en vaardigheden worden u tijdens deze training aangereikt. Een absolute must voor kwaliteitsmedewerkers in de voedingssector
Topics
 • Het reinigingsplan
 • Technieken, materialen en schoonmaakmiddelen
 • Mens als risicofactor – handhygiëne
 • Medewerkers motiveren en bewustmaken van schoonmaak

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op één dag een overzicht van de eisen die een IFS gecertificeerd voedselveilgheidsmanagementsysteem aan een bedrijf stelt. Door een IFS systeem te implementeren, neemt u als bedrijf een belangrijke stap in het risicomanagement van uw onderneming. Immers, waar de voedselveiligheid in het gedrang is, ontstaat onvermijdelijk schade. De schade beperkt zicht niet tot imagoschade en de mogelijke kosten van een recall, maar gaat bovenal om de fysieke schade bij de eindgebruikers van uw product. Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van de IFS Food norm en weet u wat deze norm betekent voor uw organisatie, en hoe u deze kunt implementeren. Doelgroep: Kwaliteitsmanagers en leden van het kwaliteitsteam die zich bezig houden met de invoer van een IFS Food of deze willen optimaliseren.
Topics
 • Definitie en achtergrond IFS Food norm
 • Eisen IFS Food
 • Relatie tot BRC Food Safety en FSSC 22000
 • Hoe implementeer ik deze norm praktisch?
 • Auditprotocol
 • Beoordeling en certificatie
 • Doelstellingen IFS 6 norm
 • Wat brengt de IFS 7 norm
 • Vergelijking met BRC7 en FSSC 22000 normen

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een dag een overzicht van hoe u energiemonitoring kan aanpakken en dit kan bijdragen tot een lager energieverbruik. Monitoring is één van de elementen uit de standaarden voor energiemangement zoals de ISO 50001, EN 16001 of eisen van de Energiebeleidsovereenkomst (EBO). Energiezorg is van belang voor een onderneming omdat energie een belangrijke kost is voor de meeste bedrijven, ongeacht hun sector. Met een goede focus op je energieverbruik valt er nog heel wat te besparen in bedrijven. De toenemende reglementering op vlak van energie vraagt eveneens om een nauwgezette opvolging. Energiebeheersystemen zoals de internationale norm ISO50001 zijn hierbij een handig hulpmiddel voor een efficiënt energiemanagementsysteem. De mogelijkheden van monitoring zijn enorm, maar hoe begint u eraan? TIjdens deze cursus leert u de eisen voor een energiemanagement en –monitoring met praktische tips voor de opzet ervan in uw organisatie. Een absolute must voor milieucoördinatoren, facility managers, bedrijfsleiders, gebouwbeheerders, energieverantwoordelijken en productieleiders.
Topics
 • Waarom kiezen voor een energiemanagementsysteem, belang van monitoring;
 • Eisen volgens ISO 50001, EN 16001 en EBO;
 • Opstellen van een energiebalans voor uw onderneming met Sankey;
 • Energieverbruik omrekenen en vergelijken;
 • Monitoring energieverbruik;
 • Types energiemeters;
 • Betrekken personeel via energiemonitoring en sensibilisatie;
 • Implementatie, planning, uitvoering en verbetering van hetenergiemanagement.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-16.30

Algemeen Ook binnen uw bedrijf worden chemicaliën gebruikt. In 2018 zijn de laatste overgangsdeadlines van REACH verstreken, dus zijn alle regels ondertussen reeds enige tijd van kracht.
Kent u reeds alle regels voor gebruikers van chemicaliën en importeurs van mengsels of voorwerpen? Krijgt u ook vragen van klanten of leveranciers over REACH? Werd uw bedrijf door de overheid reeds onderworpen aan een REACH-inspectie?
Doelgroep: bedrijven die chemicaliën verbruiken en eventueel importeren. Deze training is een absolute must voor elke medewerker veiligheid en milieu. Dit omdat de training de minimale verplichtingen toelicht over REACH en CLP met de gevolgen op dagdagelijkse veiligheidsen milieupraktijk.
Topics
 • De gevolgen van REACH & CLP voor gebruikers van chemicaliën;
 • De nieuwe veiligheidsinformatiebladen (geïdentificeerd gebruik en blootstellingscenario's);
 • De problematiek bij een ander dan voorgeschreven gebruik;
 • De nieuwe pictogrammen en H- en P-zinnen (en gevolgen voor indeling van producten);
 • Restrictie, autorisatie en kandidaatlijst;
 • De relatie met veiligheids- en milieuwetgeving;
 • Mogelijke registratieplicht bij importeren van producten van buiten de EU.
 • Praktisch omgaan met de nieuwe verplichtingen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Ook binnen uw bedrijf worden chemicaliën gebruikt. In 2018 zijn de laatste overgangsdeadlines van REACH verstreken, dus zijn alle regels ondertussen reeds enige tijd van kracht.
Kent u reeds alle regels voor gebruikers van chemicaliën en importeurs van mengsels of voorwerpen? Krijgt u ook vragen van klanten of leveranciers over REACH? Werd uw bedrijf door de overheid reeds onderworpen aan een REACH-inspectie?
Doelgroep: bedrijven die chemicaliën verbruiken en eventueel importeren. Deze training is een absolute must voor elke medewerker veiligheid en milieu. Dit omdat de training de minimale verplichtingen toelicht over REACH en CLP met de gevolgen op dagdagelijkse veiligheidsen milieupraktijk.
Topics
 • De gevolgen van REACH & CLP voor gebruikers van chemicaliën;
 • De nieuwe veiligheidsinformatiebladen (geïdentificeerd gebruik en blootstellingscenario's);
 • De problematiek bij een ander dan voorgeschreven gebruik;
 • De nieuwe pictogrammen en H- en P-zinnen (en gevolgen voor indeling van producten);
 • Restrictie, autorisatie en kandidaatlijst;
 • De relatie met veiligheids- en milieuwetgeving;
 • Mogelijke registratieplicht bij importeren van producten van buiten de EU.
 • Praktisch omgaan met de nieuwe verplichtingen.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-16.30

Algemeen Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ praktisch bekeken. En dit op een geïntergreerde wijze, met de nodige aandacht voor én milieu, én preventie én product compliance regels.
De nieuwe CLP-etikettering heeft de milieuwetgeving grondig hervormd. Toch hebben veel bedrijven hun interne software nog niet volledig afgestemd of hun inventaris van gevaarlijke stoffen ompleet. Ook blijken dikwijls nog niet alle safety data sheets vlot beschikbaar of up-to-date.
En wat doet u als preventieadviseur of milieucoördinator met oude producten die nog in uw bedrijf aanwezig zijn? Een risico-analyse chemische agentia, hoe begint u eraan?
Een aanrader voor milieucoördinatoren en preventieadviseurs van alle bedrijven die gevaarlijke producten opslagen, verhandelen, produceren of gebruiken.
Topics
 • Hoe gevaarlijke stoffen beheren binnen een firma?
 • Vlarem II: Rubriek 17 – gevaarlijke stoffen
 • Risico-analyse chemische agentia
 • De nieuwe pictogrammen en H- en P-zinnen (en gevolgen voor indeling van producten);
 • Praktisch bijhouden SDS-fiches
 • Beheer van gevaarlijke stoffen van aankoop tot productie, van vervoer tot afvalstof

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Alles wat u moet weten over arbeidsongevallen om een correcte aangifte te kunnen doen, de juiste personen/instanties te verwittigen en een degelijk onderzoek te voeren naar de oorzaak. Hoe evalueren en leren uit incidenten.
Topics
 • Het arbeidsongeval;
 • Wanneer spreekt men van een ernstig arbeidsongeval?
 • Wie heeft welke verplichtingen?
 • De arbeidsongevallenaangifte invullen;
 • Is het arbeidsongeval werkgerelateerd? En bij thuiswerk?
 • Hoe leren uit arbeidsongevallen en incidenten?
 • Analysetechnieken voor ongevallenonderzoek.

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety,Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Hoe ziet een goede en gezonde werkpost er uit? Gedurende een halve dag wordt stilgestaan bij de werkomstandigheden op een werkpost.
In heb bijzonder wordt stilgestaan bij de implicaties van het nieuwe KB uit 2016 over verlichting en luchtkwaliteit op de arbeidsplaats, nl. aan welke normen dient deze te voldoen? Hoe kan je dit aftoetsen? Welke meting is zinvol?
Tijdens deze introductie maakt u kennis met de verschillende aspecten van ergonomie, verlichting en luchtkwaliteit op de werkplek en wat de huidige tendensen zijn in bedrijven.
Een aangepaste werkpost waar iemand in goede omstandigheden zijn werk kan uitoefenen, maakt bedrijven efficiënter. Dus niet alleen elk individu, maar ook uw bedrijf heeft er alle belang bij om de ergnomomische aspecten van de werkposten dus eens in detail te bestuderen.
Deze cursus is gericht op preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren, bedrijfsleiders en iedereen die betrokken is bij de verbetering van de werkomstandigheden in uw bedrijf.
Topics
 • Wetgeving KB arbeidsplaatsen
 • Studie van de werkpost
 • Wat is ergonomisch werken
 • Beeldschermapparatuur en werkpostanalyse
 • Luchtkwaliteit op de werkplek
 • Verlichting van de werkplek
 • Ziekteverzuim en productiviteit

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u PM : 13.30-16.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op één dag een basisopleiding HACCP en voedselveiligheid. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) is een voedselveiligheidsmethodologie die focust op bescherming van voedingsproducten op elk punt in de supply chain van productie tot consumptie. Dit systeem is daarom zowel van belang voor producenten, distributeurs, retail als consumenten. Elk voedingsbedrijf binnen de EU is wetteijk verplicht tot het opstellen van een HACCP-plan voor zijn producten. Elke werkgever binnen de levensmiddelenindustrie moet eveneens zijn personeel opleiden om met dat voedselveiligheidssysteem te werken. Tijdens de training leert u hoe uw bedrijf op een effeciënte en proactieve manier met HACCP-methode aan de slag kan. Doelgroep: Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten of onderhouden van een HACCP-systeem.
Topics
 • Wat is HACCP?
 • Wat is HACCP en beheersen CCP’s
 • Mogelijke gevaren: fysisch – chemisch – microbiologisch - allergenen
 • Opstellen en implementatie van HACCP-plan
 • Relatie met Hygiënecode
 • Good Manufacturing Practice (GMP)
 • Microbiologie: Groei beperken en algemene uitleg over micro-organismen.
 • Microbiologie Pathogenen: Welke pathogenen kunnen voorkomen in uw product? Het beheersen van de aanwezigheid ervan.
 • Reiniging en Desinfectie: werkwijze, gebruik en veiligheid.
 • Metaaldetectie: werking van de metaaldetector.
Topics
 • Allergenenbeheersing: Welke allergenen zijn er? Het beheersen ervan.
 • E-teken: Uitleg van E-teken, controle en registratie.
 • Food Defense en Food Fraude: Hoe aanpakken in de praktijk?

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een handig overzicht van de risico's en verplichtingen bij de aanschaf en het gebruik van machines. Enerzijds wordt toegelicht wat de essentiële eisen zijn die de wetgever vastlegt; anderzijds wordt uitgelegd hoe u praktisch te werk gaat bij het opmaken van een risicoanalyse, indienststelling en veiligheidsinstructies vertrekkende van uw machinepark.
U leert zelf een risico-analyse uitvoeren en de resultaten omzetten in een indienststellingsverslag en veiligheidsinstructies. Met de aangereikte sjablonen en documentatie kan u vervolgens zelf aan de slag binnen uw onderneming.
Een absolute must voor preventieadviseurs, operationeel leidinggevenden en ieder die betrokken is bij de aankoop en ingebruikname van machines.
Topics
 • Risico’s inschatten van machines;
 • Aankoop van machines, welke documenten opvragen?
 • CE-markering, EU-verklaring;
 • Wat met tweedehands machines?
 • Uitvoeren risico-analyse van machines;
 • Een machine in dienst stellen;
 • Opstellen veiligheidsinstructies;
 • Relatie met Europese Machinerichtlijn;
 • Praktische voorbeelden.

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een concreet stappenplan voor de opmaak van een globaal preventieplan en jaaractieplan. De zoektocht naar de gepaste invulling van uw preventiebeleid als preventieadviseur is geen evidentie.
De welzijnswetgeving stelt heel wat eisen, maar blijft dikwijls vaag over hoe u hiervoor praktisch te werk kan gaan. U leert uitgaande van een risico-inventarisatie en -analyse voor uw onderneming een globaal preventieplan en jaaractieplan opstellen. Een absolute must voor preventieadviseurs, operationeel leidinggevenden en ieder die betrokken is bij het preventiebeleid in uw onderneming

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u PM : 13.30-16.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn de drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Wanneer het gaat over het auditeren van de voedselveiligheid voeren auditors op regelmatige basis audits uit om de voedselveiligheid te bewaken en te verbeteren.
Bij deze training interne auditor voor de voedingssector komen specifieke technieken aan bod zoals het auditeren van kritische controlepunten (CCP’s) en traceerbaarheid.
De training is een absolute aanrader voor kwaliteitscoördinatoren en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits inzake voedselveiligheid.
Topics
 • Normen en wetgeving inzake voedselveiligheid
 • Auditeren volgens BRC, IFS, HACCP-certificatie, ISO 22000, GMP
 • Doelstellingen van een audit
 • Taken van de auditor
 • Het opstellen en beheren van een auditprogramma
 • Het uitvoeren van een audit
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen
 • Vaardigheden van de auditor

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn de drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen.
Zij voeren op regelmatige basis effectieve audits om de kwaliteit in een organisatie door te lichten en te verbeteren. Het auditprogramma vormt dus de basis voor de bewaking van een consistente operationele bedrijfsvoering. Op basis hiervan stelt het bedrijf vast in hoeverre de processen nog steeds gealigneerd zijn en ze de dingen doen doe ze moeten doen. Anderzijds biedt de kritische blik van interne auditors de organisatie een bedrijfseigen motor voor continu verbeteren.
Alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) vereisen een performant intern audit systeem als basis voor certificering. Problemen voorkomen is spreekwoordelijk onbetaalbaar, problemen oplossen heeft steeds een effectieve kostprijs. Met een aantal vuistregels en tips & tricks komt elk bedrijf, groot of klein, een heel eind vooruit.
Tijdens de opleiding worden enerzijds de principes en de methode van aanpak aangeleerd en wordt anderzijds het intern auditsysteem getuned op de eigenheid van het bedrijf, rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden toegelicht. Deze interne audit cursus is gebaseerd op de ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits.
Deze training is een absolute aanrader voor kwaliteitsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke interne auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren.
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren in ISO 9001;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Taken van de auditor
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen..

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-16.30

Algemeen Onze cursus VOL-VCA is volledig opgebouwd volgens de eindtermen.
Dit is een interactieve opleiding om u voor te bereiden op het examen VOL-VCA.
Topics
 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Gedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Duurzaamheidsverslaggeving is transparant en kwalitatief te rapporteren over alle niet-financiële aspecten van een bedrijf die maatschappelijk relevant zijn.
Prestatie-indicatoren kiezen binnen thema's als energie-efficiëntie, duurzaam personeelsbeleid, afval, duurzaam aankopen, enz.. , er alle info van verzamelen en erover gaan rapporteren. Dit is een hele uitdaging! De methodiek om te rapporteren die wordt toegelicht is deze volgens de internationaal toegepaste Global Reporting Initiative.
Kortom u krijgt op één dag een introductie waarbij enerzijds de basisprincipes worden toegelicht waarbij u leert wat de eisen zijn die de GRI stelt en anderzijds gaat u zelf aan de slag met enkele prestatie-indicatoren voor uw onderneming waarbij u wordt bijgestaan met praktische tips.
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, duurzaamheidsverantwoordelijken, CSR-managers en bedrijfsleiders.
Topics
 • Wat is een duurzaamheidsverslag?
 • Waarom kiezen voor duurzaamheidsverslaggeving?
 • Rapporteren over milieu, mensenrechten, economische effecten, arbeidsomstandigheden, maatschappij en productverantwoordelijkheid;
 • Stakeholdersbetrokkenheid;
 • Materialiteit;
 • Meten met prestatie-indicatoren;
 • Rapporteren via de nieuwste GRI;
 • Aan de slag met GRI: ondernemingsprofiel, beschrijving aanpak MVO, set prestatie-indicatoren;
 • Oefening: werken met prestatie-indicatoren.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM+PM : 09.30-12.30

Algemeen Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de schoonmaak in voedselverwerkende bedrijven. Systemen zoals de IFS, BRC en FSCC 22000 zijn enkele standaarden met zeer strenge eisen inzake schoonmaak en voedselveiligheid.
Hoe gaat u als kwaliteitsmanager met deze eisen om? De vereiste kennis en vaardigheden worden u tijdens deze training aangereikt.
Een absolute must voor kwaliteitsmedewerkers in de voedingssector.
Topics
 • Het reinigingsplan
 • Technieken, materialen en schoonmaakmiddelen
 • Mens als risicofactor – handhygiëne
 • Medewerkers motiveren en bewustmaken van schoonmaak

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant, Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de stakeholdersanalyse en communicatie met omgeving. Elk bedrijf of organisatie heeft er baat bij om de stakeholders in kaart te brengen om de efficiëntie te verhogen. Verder vraagt ook de nieuwste ISO 14001 norm expliciet naar de uitvoering van een stakeholdersanalyse.
Ook het in dialoog treden met stakeholders (na de analyse) is geen sinecure. Daarom wordt een schets gegeven over hinderbeleving in Vlaanderen. De meest voorkomende hinderaspecten zoals lawaai, geur-, mobiliteits- en stofhinder worden toegelicht met daarbij de visie van de overheid, juridische context en dagdagelijkse problematiek
Deze workshop is bijzonder interessant voor iedereen die zijn of haar producten, diensten en/of het bedrijfsmodel wil optimaliseren..
Topics
 • Analyse van de stakeholders
 • Keuzes in de omgang met stakeholders
 • Hinderbeleving in Vlaanderen en milieuklachtendatabank
 • Milieuhinder – wat is er hinder? Hoe meten en evalueren?
 • Milieucommunicatie met stakeholders – hoe pak je dit aan?
 • Opstellen van een communicatieplan
 • Opvolging van milieuhinder door milieuinspectie?
 • Milieucommunicatie in relatie tot ISO 14001, EMAS, GRI, ...
 • Praktijkvoorbeelden goede & slechte communicatie met stakeholders

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Wilt u uw basiskennis over het preventie- en arbeidsveiligheidsgebeuren eens opfrissen? Of is preventie een nieuw domein voor u? Dan is deze introductie zeker iets voor u! Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bondig overzicht van de meest recente wettelijke verplichtingen inzake arbeidsveiligheid voor bedrijven.
Deze training heeft als doel een bondig doch volledig overzicht te geven van de verplichte wettelijke structuur die elke onderneming dient op te zetten als preventiebeleid. De taken en
verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer, hiërarchische lijn, interne en externe dienst, overheid (FOD) en preventieadviseur worden toegelicht en voorzien van een praktische uitleg.
Stap-voor-stap wordt toegelicht hoe er best te werk wordt gegaan bij het uitvoeren van de preventietaken zoals opstellen van jaaractieplan, globaal preventieplan en werken met een dynamisch risicobeheersingssysteem.
Topics

Concreet zullen onder meer volgende aspecten behandeld worden:

 • Wetgeving: ARAB en Codex
 • Definities: gevaren, risico's en preventie
 • Arbeidsveiligheid en preventiehiërarchie
 • Jaaractieplan en globaal preventieplan opstellen
 • Taken, rechten, plichten preventieadviseur
 • Structuur van interne en externe dienst
 • Werken met een dynamisch risicobeheerssingsysteem

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Wie werkt met derden, moet enkele regels inzake veiligheid en verantwoordelijkheid respecteren. Past u reeds alle wetgeving correct toe?
Topics
 • contract met derden: veiligheidsverplichtingen
 • wie staat in voor de veiligheid van onderaannemers en uitzendkrachten
 • aansprakelijkheid voor opdrachtgever of onderaannemer?
 • Welke controles zijn noodzakelijk?
 • Onthaal (onder)aannemers/interims
 • Voorbeeldcases

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Wilt u uw basiskennis over het preventie- en arbeidsveiligheidsgebeuren eens opfrissen? Of is preventie een nieuw domein voor u? Dan is deze introductie zeker iets voor u! Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bondig overzicht van de meest recente wettelijke verplichtingen inzake arbeidsveiligheid voor bedrijven.
Deze training heeft als doel een bondig doch volledig overzicht te geven van de verplichte wettelijke structuur die elke onderneming dient op te zetten als preventiebeleid. De taken en
verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer, hiërarchische lijn, interne en externe dienst, overheid (FOD) en preventieadviseur worden toegelicht en voorzien van een praktische uitleg.
Stap-voor-stap wordt toegelicht hoe er best te werk wordt gegaan bij het uitvoeren van de preventietaken zoals opstellen van jaaractieplan, globaal preventieplan en werken met een dynamisch risicobeheersingssysteem.
Topics
 • Nieuwe veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen;
 • 16 hoofdstukken uit SDS;
 • Geïdentificeerd gebruik en blootstellingscenario's;
 • Verplichtingen voor de gebruiker;
 • Veiligheidsinstructiekaarten opstellen;
 • Link met REACH en CLP

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Duurzaam aankopen doe je door rekening te houden met milieu-, sociale, ethische en economische aspecten in alle fasen van het aankoopproces. Het nemen van deze verantwoordelijkheid en daarmee voldoen aan eisen van overheden en andere kritische opdrachtgevers voor aanbesteding en opdrachtgunning kan een bedrijf heel wat voordelen opleveren inzake kostenbesparing, imagoverbetering, fiscale voordelen, hogere werknemerstevredenheid, … Het is echter niet evident om vast te leggen wat nu criteria zijn voor een duurzame aankoop. Tijdens deze sessie leert u hoe u praktisch uw aankoopbeleid kan sturen en onderbouwen als duurzaam.` Voor iedereen die duurzaamheid wil implementeren en omzetten naar de bedrijfspraktijk. In het bijzonder aankopers, milieucoördinatoren en duurzaamheidsmanagers
Topics
 • Wat is duurzaam aankopen?
 • MVO instrument ISO 26000
 • Behoorlijk bestuur (organizational governance)
 • Mensenrechten (human rights)
 • Arbeidsomstandigheden (labour practices)
 • Milieu (the environment)
 • Eerlijk handelen (fair operating practices)
 • Consumentenbelangen (consumer issues)
 • Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling (Community involvement en development)
 • Praktijkvoorbeelden

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Bij het optrekken van een gebouw wordt er vaak veel aandacht besteed aan het opzetten van een degelijke en doordachte compartimentering. Dikwijls valt, na verloop van tijd, de aandacht hiervoor stilaan weg. Bestemmingswijzigingen en veranderings- en aanpasingswerken hebben echter een rechtstreekse impact op het behoud of de teloorgang van een efficiënte compartimentering. Tijdens deze sessie wordt een antwoord gegeven op vragen zoals: Hoe kan compartimentering in kaart worden gebracht? Hoe kan je de brandcompartimentering op peil houden? Hoe pak je het praktisch aan om je compartimentering te blijven opvolgen?
Topics
 • In kaart brengen van compartimenteringsgrenzen in een gebouw;
 • Opvolgen van compartimentering;
 • Werken met gespecialiseerde aannemers: afspraken maken;
 • Omgaan met uitbreidings- of herstellingswerken;
 • Beheren compartimenten.

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM : 09.30-12.30

Algemeen Het CPBW is een officieel orgaan dat niet alleen dient te voldoen aan een aantal vormvereisten die de wetgeving oplegt, maar waarvan ook verwacht mag worden dat het een opbouwende en ondersteunende rol speelt bij de ontwikkeling en implementatie van een gefundeerd welzijnsbeleid. Toch is het doorgaans niet evident om met deze "verwachtingen" aan de slag te gaan. Hoe kan je met respect voor alle betrokken partijen een opbouwende sfeer creëren en handhaven? Deze sessie geeft je meer inzicht in het hoe en waarom van het bestaan van een comité. Ook wordt er aandacht besteed aan de mogelijke valkuilen opdat het geen "praat- en zaagbarak" wordt.
Topics
 • CPBW als sociaal overleg;
 • Rol van de verschillende partijen;
 • Afval, materialen en VLAREMA
 • Belang van de correcte administratieve opvolging(uitnodiging, agenda, verslag, ...);
 • Samenstellen van de agenda;
 • Uitnodigen van experten;
 • Ballast vermijden;
 • Tips and tricks

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

3u AM+PM : 13.30-16.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u slechts op een halve dag een introductie tot de verschillende standaarden om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen. U leert wat deze standaarden zoals LEED, BREEAM, … omvatten en welke meerwaarde deze u kunnen opleveren. De voordelen van green building in een notendop: een internationale erkenning door het label dat staat voor duurzaamheid. Een reductie van de exploitatiekosten. Een gezondere en productievere leef- en werkomgeving. Een impuls voor een groen imago en een meerwaarde voor huurders, kopers en beleggers. Kortom, een absolute must voor milieucoördinatoren, preventieadviseurs, bedrijfsleiders, bouwheren, immobiliënkantoren, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders, …
Topics
 • Wat is Green Building?
 • Wat zijn de voordelen voor een bedrijf?
 • Vaak gebruike normen: BREEAM en LEED
 • Systeem van scores en credits
 • Certificatie
 • Praktijkvoorbeelden

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15 .30

Algemeen Bloomingfeld biedt u slechts op één dag een introductie tot BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). Dé meest complete en betrouwbare methodiek om gebouwen te analyseren, te verbeteren en te onderscheiden van anderen. U leert wat BREEAM omvat en welke meerwaarde het u kan opleveren. Het BREEAM-handboek wordt overlopen aan de hand van praktijkvoorbeelden. U leert met die handboek zelf credits berekenen volgens de norm. BREEAM brengt alle duurzaamheidsaspecten in één label samen. Tijdens deze training leert u hoe u zelf een kwalitatieve beoordeling kan maken van uw bedrijfsgebouwen. De voordelen van BREEAM in een notendop: een internationale erkenning door het label dat staat voor duurzaamheid. Een reductie van de exploitatiekosten. Een gezondere en productievere leef- en werkomgeving. Een impuls voor een groen imago en een meerwaarde voor huurders, kopers en beleggers. Kortom, een absolute must voor milieucoördinatoren, preventieadviseurs, bedrijfsleiders, bouwheren, immobiliën kantoren, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders, …
Topics
 • Wat is BREEAM?
 • BREEAM in relatie tot marketing en duurzaamheid
 • Handboek BREEAM IN-USE
 • Berekenen van credits volgens de BREEAM-standaard
 • BREEAM in relatie tot LEED, DGNB, … en andere certificatiemethoden
 • BREEAM certificatie
 • Praktijkvoorbeelden

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

6u AM+PM : 09.30-15.30

Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de stakeholdersanalyse en communicatie met omgeving. Elk bedrijf of organisatie heeft er baat bij om de stakeholders in kaart te brengen om de efficiëntie te verhogen. Verder vraagt ook de nieuwste ISO 14001 norm expliciet naar de uitvoering van een stakeholdersanalyse. Ook het in dialoog treden met stakeholders (na de analyse) is geen sinecure. Daarom wordt een schets gegeven over hinderbeleving in Vlaanderen. De meest voorkomende hinderaspecten zoals lawaai, geur-, mobiliteits- en stofhinder worden toegelicht met daarbij de visie van de overheid, juridische context en dagdagelijkse problematiek. Deze workshop is bijzonder interessant voor iedereen die zijn of haar producten, diensten en/of het bedrijfsmodel wil optimaliseren.
Topics
 • Analyse van de stakeholders
 • Keuzes in de omgang met stakeholders
 • Hinderbeleving in Vlaanderen en milieuklachtendatabank
 • Milieuhinder – wat is er hinder? Hoe meten en evalueren?
 • Milieucommunicatie met stakeholders – hoe pak je dit aan?
 • Opstellen van een communicatieplan
 • Opvolging van milieuhinder door milieuinspectie?
 • Milieucommunicatie in relatie tot ISO 14001, EMAS, GRI, ...
 • Praktijkvoorbeelden goede & slechte communicatie met stakeholders

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

3u AM+PM : 09.30-12.30