Shimesu
Shimesu
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

Onze eerstvolgende opleidingen

Algemeen BLOOMINGFELD biedt u een overzicht van de mogelijkheden en verplichtingen rond hemelwater.
Tijdens de cursus wordt verder ingegaan op vragen zoals: Wanneer is hemelwater potentieel verontreinigd? Wat houdt een hemelwaterstudie precies in?
Is het lozen van regenwater gratis? In de milieuvergunning is opgenomen dat er geïnfiltreerd of gebufferd moet worden, hoeveel tijd heb ik hiervoor? Hoe moet ik hemelwater in de heffingsaangifte opgeven? Wat is 'waterdoorlatende verharding' en wanneer is dit verplicht?
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, architecten, bouwheren en bedrijfsleiders.
Topics
 • Gewestelijke verordening hemelwater en ervaringen met nieuwste regels anno 2020
 • Kwaliteit en kwantiteit van hemelwater
 • Wetgeving inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater
 • Bijzondere voorwaarden i.v.m. hemelwater in de omgevingsvergunning
 • Hemelwaterbalans opstellen
 • Heffingen op hemelwater
 • Regenwater in de watertoets – nieuwe ontwikkelingen
 • Interpretatie ‘waterdoorlatende’ verharding
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt op een halve dag een update van de verplichtingen uit Vlarem II (milieuwetgeving) voor koelsytemen en compressoren. Bij controles van de overheid komen veelvuldig opmerkingen naar boven van diverse onregelmatigheden in de keuringen van koelinstallaties met aanmaningen en proces-verbalen tot gevolg. Een reden te meer om alles nu op punt te zetten in uw bedrijf.
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, facility managers, plant managers en bedrijfsleiders.
Topics
 • Europese richtlijn & omzetting in Vlaamse wetgeving;
 • Voorbeelden van instructiekaarten, logboeken en inventarisaties;
 • Soorten en uitfasering koelmiddelen;
 • Begrip CO2-equivalent;
 • Berekening keuringsverplichtingen koelcompressoren;
 • Wetgeving Vlarem II voor compressoren en koeling;
 • Verslagen lekdichtheidstesten lezen en controleren;
 • Erkend airco-energiedeskundige;
 • Keuringen persluchthouders;
 • Hoe controleert milieu-inspectie?
 • Recente wijzigingen energetische keuring.
 • Verschillen met regelgeving in Brussel en Wallonië
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een overzicht van de meest recente wetgeving over afval en materialen. Nieuwe sorteerverplichtingen, Vlarema-contract, sloopopvolgingsplan, grondstofverklaring, Tracimat, ... we maken u wegwijs.
U krijgt een up-to-date en helder overzicht van de wettelijke verplichtingen voor afvalstoffenproducent, inzamelaar, handelaar, makelaar (IHM) en verwerker.
Topics
 • Recente wijzigingen Vlarem en Vlarema;
 • Wat is een afvalstof?;
 • Onderscheid tussen afvalstof en grondstof;
 • Materialenstromen; Tracimat;
 • Gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen; sorteerverplichtingen
 • EURAL-codes;
 • Verplichtingen grondstoffenproducent en grondstoffengebruiker;
 • Afvalstoffenregister en materialenregister;
 • R-bedrijven;
 • Afvalstoffenattesten van ophaling/verwerking versus transportdocumenten;
 • Werkplan;
 • Transport afvalstoffen en materialen over gewest/landsgrenzen.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen De omgevingsvergunning is ondertussen een feit voor alle ondernemingen, maar het digitale dossier samenstellen op het loket is geen sinecure. De structuur van de vergunning en de bijlagen wordt toegelicht, alsook de koppeling met milieuvoorwaarden.
Het digitale loket wordt stap voor stap doorlopen voor het milieuluik van de omgevingsvergunning. Tijdens de training gaat u zelf aan de slag en toont onze expert u de kneepjes van het vak om efficiënt een omgevingsvergunningsdossier samen te stellen en op te volgen.
Breng gerust uw eigen laptop (eventueel kaartlezer, en zeker ook identiteitskaart en uw pin-code!) mee of laat ons weten dat u graag heeft dat we een PC voor u voorzien.
Topics
 • Omgevingsvergunning: actuele status 2020;
 • Inhoud omgevingsvergunning en melding;
 • Het omgevingsvergunningsaanvraagformulier;
 • Indelingslijst & rubrieken;
 • Voorwaarden en lasten verbonden aan de omgevingsvergunning;
 • Vergunningsprocedure + beroepsmogelijkheid;
 • Openbaar onderzoek en het loket;
 • Duur van de omgevingsvergunning;
 • Schorsing, opheffing, verval
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau7u AM+ PM : 09.30-16.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen U leert informatie opzoeken en verwerken die u kan gebruiken bij een omgevingsvergunningsaanvraag of milieustudie: inzoomen, afstanden meten, lagen aan- en uitzetten, kadastrale grenzen toevoegen, legendes interpreteren, informatie opvragen bij een specifieke locatie (bodemsamenstelling, grondwatertafel, ligging in specifieke beschermingszone, overstromingsgevoelig gebied,...). Kortom, de diverse functionaliteiten van deze loketten hebben na deze opleiding geen geheimen meer voor u.
Uitermate actueel, want de afgelopen jaren werden immers heel wat nieuwe mogelijkheden & extra datasets geïntroduceerd!
Tijdens de training mag u de ganse dag zelf aan de slag op een computer om onder begeleiding van de trainer al deze toepassingen uit te proberen.
Topics
 • GEOPUNT 2020 – nieuwe en meer uitgebreide tools voor het raadplegen van gewestplan, kadasterplannen, vogel/ habitatrichtlijngebieden, bodemwaarderingskaart, hydrografische atlas (waterlopen), geluidskaart, bodemgebruikskaart, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bedrijventerreinen, vogelatlas, VEN/IVON-gebieden, historisch waardevolle gebieden…;
 • DGI VIEWER - lagen en informatie geografisch over elkaar leggen, plannen afdrukken;
 • CAD-GIS - kadastrale plannen maken en bewerken;
 • ZONERINGSPLANNEN - nieuwe editie
 • DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen – grondwaterwinningen, ondergrond, bodemsamenstelling, beschermingszones grondwaterwinningen;
 • Speciale viewers voor rubriek 53 (grondwater) en 55 (grondboringen);
 • GEOVIEW VMM – analyseresultaten water en afvalwater opzoeken, rioleringsplannen, afvalwaterinfrastructuur, nieuwe zoneringsplannen;
 • WATERTOETS – nieuwe overstromingskaarten;
 • OVAM – opzoeken bodemonderzoeken, gegevens databank en saneringsprojecten;
 • IMJV - data opzoeken en vergelijken
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+ PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bundeling van de meest recente wijzigingen op het vlak van omgevingswetgeving en de focus op de gerelateerde milieuverplichtingen.
Dit seminarie ligt o.a. de gevolgen voor uw bedrijf toe van de laatste VLAREMTREINEN.
Kortom een vitale update die u bondig en ad rem wil inlichten omtrent cruciale wijzigingen, ondersteund door tal van concrete sectorgerelateerde voorbeelden.
Topics
 • Update omgevingsvergunning (focus milieu)
 • Wijzigingen milieuhygiënewetgeving
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lucht
 • Water
 • Bodem
 • Afval
 • Omgevingshandhaving en -inspectie
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+ PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Lean helpt een organisatie om competitief te blijven door alle vormen van verspilling aan te pakken. In een productieomgeving is dit voor sommigen reeds bekend terrein, maar ook voor dienstverlening is dit interessant. In diensten zitten immers ook activiteiten die geen waarde toevoegen. Lean, het reduceren van die waardeloze activiteiten, is dan ook een actie voor iedereen die zijn bedrijf efficiënter wil maken.
Tijdens deze dag maakt u kennis met de kwalitatieve kant van LEAN en de kwantitatieve kant van Six Sigma. De expert maakt u aan de hand van enkele herkenbare bedrijfssituaties wegwijs!,
Worden in uw bedrijf hoge Eisen gesteld aan de kwaliteit?.
Topics
 • Introductie tot LEAN en Six sigma
 • Value stream mapping
 • Verbetertechnieken
 • Veranderingsproces en omgaan met changes
 • Systemisch risicobeheer

 • We doen dit dagelijks in onze privé sfeer, denk maar aan het oversteken van de straat, maar doen dit minder in onze professionele sfeer. Nochtans zijn de kosten gerelateerd aan risico’s vele malen groter naarmate producten en diensten uitgerold worden naar klanten en de markt. Met eenvoudige inzichten en een goede methodiek wordt risico management een stuk beheersbaarder voor elke organisatie, groot of klein. Bovendien focussen alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) steeds meer op beheersing van risico’s als basis voor een optimale output.
  Gedurende één dag pakken we het risicobeheersingsaspect van bedrijfsprocessen samen met u aan. Als basis nemen we een praktische training om dan tijdens een tweede dagdeel een herkenbare oefening te doen.
  Bij een multi-business training wordt een algemeen voorbeeld behandeld dat voor alle deelnemers toegankelijk is. Bij een in house opleiding wordt tijdens de oefening een concreet proces of product van de organisatie belicht.
 • Oorzaakanalyse

 • Problemen die regelmatig de kop opsteken, we hebben er allemaal mee te maken. Meestal lossen we dit on the flyop… tot het opnieuw opduikt. In een aantal gevallen zoeken we naar de persoon die verantwoordelijk is voor de afwijking om hem of haar op te leiden of te begeleiden. De reflex naar “het systeem” wordt dikwijls onvoldoende gelegd waardoor dezelfde problemen zich uiteraard zullen herhalen. Vele problemen doen zich voor op het raakpunt van verschillende situaties, voor vele van die raakpunten compenseren medewerkers meestal zodat de oorzaak onder de radar blijft.
  Een degelijke de methodische oorzaakanalyse is onontbeerlijk om problemen definitief op te lossen of alvast de frequentie significant te verlagen zodat enkel een geaccepteerd marginaal risico blijft bestaan. Zorgsystemen in veiligheid, milieu en kwaliteit richten zich in eerste instantie tot risicobeheer om problemen te voorkomen, een volgende stap bestaat er echter in om de problemen die toch opduiken degelijk te analyseren naar root cause (grondoorzaak).
  De training richt zich op methodische analyse en behandeling van problemen zodat jumping to conclusion vermeden wordt en de focus kan liggen op effectieve oplossingen.
  Een aantal type problemen of problemen uit de praxis van de deelnemers worden behandeld op basis van de aangeleerde methodiek.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

DANIËL DE PAUW
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis effectieve audits uit om de HSE elementen (Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits.
Basiskennis van de ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren.
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Onze cursus VOL-VCA is volledig opgebouwd volgens de eindtermen. Dit is een interactieve opleiding om u voor te bereiden op het examen VOL-VCA.
Topics
 • Wetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
 • Gedrag
 • Taken, rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u slechts op een halve dag een introductie tot de verschillende standaarden om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen. U leert wat deze standaarden zoals LEED, BREEAM, … omvatten en welke meerwaarde deze u kunnen opleveren.
De voordelen van green building in een notendop: een internationale erkenning door het label dat staat voor duurzaamheid. Een reductie van de exploitatiekosten. Een gezondere en productievere leef- en werkomgeving. Een impuls voor een groen imago en een meerwaarde voor huurders, kopers en beleggers. Kortom, een absolute must voor milieucoördinatoren, preventieadviseurs, bedrijfsleiders, bouwheren, immobiliënkantoren, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders, …
Topics
 • Wat is Green Building?
 • Wat zijn de voordelen voor een bedrijf?
 • Vaak gebruike normen: BREEAM en LEED
 • Systeem van scores en credits
 • Certificatie
 • Praktijkvoorbeelden
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis audits uit om de QHSE elementen (Quality, Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Het audit programma vormt dus basis voor de bewaking van een consistente operationele bedrijfsvoering. Op basis hiervan stelt het bedrijf vast in hoeverre de processen nog steeds gealigneerd zijn en ze de dingen doen doe ze moeten doen. Anderzijds biedt de kritische blik van interne auditors de organisatie een bedrijfseigen motor voor continu verbeteren.
Alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) vereisen een performant intern audit systeem als basis voor certificering. Problemen voorkomen is spreekwoordelijk onbetaalbaar, problemen oplossen heeft steeds een effectieve kostprijs. Met een aantal vuistregels en tips & tricks komt elk bedrijf, groot of klein, een heel eind vooruit.
Tijdens de opleiding worden enerzijds de principes en de methode van aanpak aangeleerd en wordt anderzijds het intern auditsysteem getuned op de eigenheid van het bedrijf, rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits. Basiskennis van de ISO 9001-, ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor kwaliteits-, veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren.
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

PIET DE NEVE
Senior Consultant, Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-16.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u slechts op één dag een introductie tot BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). Dé meest complete en betrouwbare methodiek om gebouwen te analyseren, te verbeteren en te onderscheiden van anderen.
U leert wat BREEAM omvat en welke meerwaarde het u kan opleveren. Het BREEAM-handboek wordt overlopen aan de hand van praktijkvoorbeelden. U leert met die handboek zelf credits berekenen volgens de norm.
BREEAM brengt alle duurzaamheidsaspecten in één label samen. Tijdens deze training leert u hoe u zelf een kwalitatieve beoordeling kan maken van uw bedrijfsgebouwen.
De voordelen van BREEAM in een notendop: een internationale erkenning door het label dat staat voor duurzaamheid. Een reductie van de exploitatiekosten. Een gezondere en productievere leef- en werkomgeving. Een impuls voor een groen imago en een meerwaarde voor huurders, kopers en beleggers.
Kortom, een absolute must voor milieucoördinatoren, preventieadviseurs, bedrijfsleiders, bouwheren, immobiliën kantoren, architecten, projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders, …
Topics
 • Wat is BREEAM?
 • BREEAM in relatie tot marketing en duurzaamheid
 • Handboek BREEAM IN-USE
 • Berekenen van credits volgens de BREEAM-standaard
 • BREEAM in relatie tot LEED, DGNB, … en andere certificatiemethoden
 • BREEAM certificatie
 • Praktijkvoorbeelden
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een dag een overzicht van de basisbegrippen van een milieumanagementsysteem en het opzetten van ISO 14001 en EMAS in uw bedrijf.
In het bedrijfsleven wordt alsmaar meer gevraagd naar een ISO 14001 certificaat door klanten, leveranciers of andere stakeholders. De nieuwste norm ISO 14001-2015 beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Deze cursus leert u wat deze eisen zijn, en gaat in het bijzonder dieper in op de nieuwe elementen, zoals de stakeholdersanalyse, de context van de organisatie en de high level structure.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het opstellen en invoeren van een milieumanagementsysteem. Een absolute must voor milieucoördinatoren, bedrijfsleiders, interne auditors, kwaliteitsverantwoordelijken en juristen.
Topics
 • Eisen van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 versie 2015;
 • Context van de organisatie;
 • Management en leiderschap;
 • Beoordeling relevantie van milieuaspecten en levenscyclusanalyse;
 • Succesvolle invoering van het managementsysteem;
 • High level structure;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het milieumanagement;
 • Compliance;
 • De relatie tussen ISO 14001 en EMAS;
 • Certificatie;
 • Praktijkvoorbeelden.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen De omgevingsvergunning is ondertussen een feit voor alle ondernemingen, maar het digitale dossier samenstellen op het loket is geen sinecure. De structuur van de vergunning en de bijlagen wordt toegelicht, alsook de koppeling met milieuvoorwaarden.
Het digitale loket wordt stap voor stap doorlopen voor het milieuluik van de omgevingsvergunning. Tijdens de training gaat u zelf aan de slag en toont onze expert u de kneepjes van het vak om efficiënt een omgevingsvergunningsdossier samen te stellen en op te volgen.
Breng gerust uw eigen laptop (eventueel kaartlezer, en zeker ook identiteitskaart en uw pin-code!) mee of laat ons weten dat u graag heeft dat we een PC voor u voorzien.
Topics
 • Omgevingsvergunning: actuele status 2020;
 • Inhoud omgevingsvergunning en melding;
 • Het omgevingsvergunningsaanvraagformulier;
 • Indelingslijst & rubrieken;
 • Voorwaarden en lasten verbonden aan de omgevingsvergunning;
 • Vergunningsprocedure + beroepsmogelijkheid;
 • Openbaar onderzoek en het loket;
 • Duur van de omgevingsvergunning;
 • Schorsing, opheffing, verval
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau7u AM+ PM : 09.30-16.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn de drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Wanneer het gaat over het auditeren van de voedselveiligheid voeren auditors op regelmatige basis audits uit om de voedselveiligheid te bewaken en te verbeteren.
Bij deze training interne auditor voor de voedingssector komen specifieke technieken aan bod zoals het auditeren van kritische controlepunten (CCP’s) en traceerbaarheid.
De training is een absolute aanrader voor kwaliteitscoördinatoren en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits inzake voedselveiligheid.
Topics
 • Normen en wetgeving inzake voedselveiligheid
 • Auditeren volgens BRC, IFS, HACCP-certificatie ISO 22000, GMP
 • Doelstellingen van een audit
 • Taken van de auditor
 • Het opstellen en beheren van een auditprogramma
 • Het uitvoeren van een audit
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen
 • Vaardigheden van de auditor
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Lean helpt een organisatie om competitief te blijven door alle vormen van verspilling aan te pakken. In een productieomgeving is dit voor sommigen reeds bekend terrein, maar ook voor dienstverlening is dit interessant. In diensten zitten immers ook activiteiten die geen waarde toevoegen. Lean, het reduceren van die waardeloze activiteiten, is dan ook een actie voor iedereen die zijn bedrijf efficiënter wil maken.
Tijdens deze dag maakt u kennis met de kwalitatieve kant van LEAN en de kwantitatieve kant van Six Sigma. De expert maakt u aan de hand van enkele herkenbare bedrijfssituaties wegwijs!,
Worden in uw bedrijf hoge Eisen gesteld aan de kwaliteit?.
Topics
 • Introductie tot LEAN en Six sigma
 • Value stream mapping
 • Verbetertechnieken
 • Veranderingsproces en omgaan met changes
 • Systemisch risicobeheer

 • We doen dit dagelijks in onze privé sfeer, denk maar aan het oversteken van de straat, maar doen dit minder in onze professionele sfeer. Nochtans zijn de kosten gerelateerd aan risico’s vele malen groter naarmate producten en diensten uitgerold worden naar klanten en de markt. Met eenvoudige inzichten en een goede methodiek wordt risico management een stuk beheersbaarder voor elke organisatie, groot of klein. Bovendien focussen alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) steeds meer op beheersing van risico’s als basis voor een optimale output.
  Gedurende één dag pakken we het risicobeheersingsaspect van bedrijfsprocessen samen met u aan. Als basis nemen we een praktische training om dan tijdens een tweede dagdeel een herkenbare oefening te doen.
  Bij een multi-business training wordt een algemeen voorbeeld behandeld dat voor alle deelnemers toegankelijk is. Bij een in house opleiding wordt tijdens de oefening een concreet proces of product van de organisatie belicht.
 • Oorzaakanalyse

 • Problemen die regelmatig de kop opsteken, we hebben er allemaal mee te maken. Meestal lossen we dit on the flyop… tot het opnieuw opduikt. In een aantal gevallen zoeken we naar de persoon die verantwoordelijk is voor de afwijking om hem of haar op te leiden of te begeleiden. De reflex naar “het systeem” wordt dikwijls onvoldoende gelegd waardoor dezelfde problemen zich uiteraard zullen herhalen. Vele problemen doen zich voor op het raakpunt van verschillende situaties, voor vele van die raakpunten compenseren medewerkers meestal zodat de oorzaak onder de radar blijft.
  Een degelijke de methodische oorzaakanalyse is onontbeerlijk om problemen definitief op te lossen of alvast de frequentie significant te verlagen zodat enkel een geaccepteerd marginaal risico blijft bestaan. Zorgsystemen in veiligheid, milieu en kwaliteit richten zich in eerste instantie tot risicobeheer om problemen te voorkomen, een volgende stap bestaat er echter in om de problemen die toch opduiken degelijk te analyseren naar root cause (grondoorzaak).
  De training richt zich op methodische analyse en behandeling van problemen zodat jumping to conclusion vermeden wordt en de focus kan liggen op effectieve oplossingen.
  Een aantal type problemen of problemen uit de praxis van de deelnemers worden behandeld op basis van de aangeleerde methodiek.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

DANIËL DE PAUW
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ praktisch bekeken. En dit op een geïntergreerde wijze, met de nodige aandacht voor én milieu, én preventie én product compliance regels.
De nieuwe CLP-etikettering heeft de milieuwetgeving grondig hervormd. Toch hebben veel bedrijven hun interne software nog niet volledig afgestemd of hun inventaris van gevaarlijke stoffen ompleet. Ook blijken dikwijls nog niet alle safety data sheets vlot beschikbaar of up-to-date.
En wat doet u als preventieadviseur of milieucoördinator met oude producten die nog in uw bedrijf aanwezig zijn? Een risico-analyse chemische agentia, hoe begint u eraan?
Een aanrader voor milieucoördinatoren en preventieadviseurs van alle bedrijven die gevaarlijke producten opslagen, verhandelen, produceren of gebruiken.
Topics
 • Hoe gevaarlijke stoffen beheren binnen een firma?
 • Vlarem II: Rubriek 17 – gevaarlijke stoffen
 • Risico-analyse chemische agentia
 • Praktisch bijhouden SDS-fiches
 • Beheer van gevaarlijke stoffen van aankoop tot productie, van vervoer tot afvalstof
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety, Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Tijdens deze opleiding wordt ‘omgaan met gevaarlijke stoffen’ praktisch bekeken. En dit op een geïntergreerde wijze, met de nodige aandacht voor én milieu, én preventie én product compliance regels.
De nieuwe CLP-etikettering heeft de milieuwetgeving grondig hervormd. Toch hebben veel bedrijven hun interne software nog niet volledig afgestemd of hun inventaris van gevaarlijke stoffen ompleet. Ook blijken dikwijls nog niet alle safety data sheets vlot beschikbaar of up-to-date.
En wat doet u als preventieadviseur of milieucoördinator met oude producten die nog in uw bedrijf aanwezig zijn? Een risico-analyse chemische agentia, hoe begint u eraan?
Een aanrader voor milieucoördinatoren en preventieadviseurs van alle bedrijven die gevaarlijke producten opslagen, verhandelen, produceren of gebruiken.
Topics
 • Hoe gevaarlijke stoffen beheren binnen een firma?
 • Vlarem II: Rubriek 17 – gevaarlijke stoffen
 • Risico-analyse chemische agentia
 • Praktisch bijhouden SDS-fiches
 • Beheer van gevaarlijke stoffen van aankoop tot productie, van vervoer tot afvalstof
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

WILLEM BUSSCHOTS
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u op een halve dag een introductie tot de stakeholdersanalyse en communicatie met omgeving. Elk bedrijf of organisatie heeft er baat bij om de stakeholders in kaart te brengen om de efficiëntie te verhogen. Verder vraagt ook de nieuwste ISO 14001 norm expliciet naar de uitvoering van een stakeholdersanalyse.
Ook het in dialoog treden met stakeholders (na de analyse) is geen sinecure. Daarom wordt een schets gegeven over hinderbeleving in Vlaanderen. De meest voorkomende hinderaspecten zoals lawaai, geur-, mobiliteits- en stofhinder worden toegelicht met daarbij de visie van de overheid, juridische context en dagdagelijkse problematiek.
Deze workshop is bijzonder interessant voor iedereen die zijn of haar producten, diensten en/of het bedrijfsmodel wil optimaliseren.
Topics
 • Analyse van de stakeholders
 • Keuzes in de omgang met stakeholders
 • Hinderbeleving in Vlaanderen en milieuklachtendatabank
 • Milieuhinder – wat is er hinder? Hoe meten en evalueren?
 • Milieucommunicatie met stakeholders – hoe pak je dit aan?
 • Opstellen van een communicatieplan
 • Opvolging van milieuhinder door milieuinspectie?
 • Milieucommunicatie in relatie tot ISO 14001, EMAS, GRI, ...
 • Praktijkvoorbeelden goede & slechte communicatie met stakeholders
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM+PM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op één dag een praktisch overzicht van de meest voorkomende keurings- en onderhoudsverplichtingen, administratieve verplichtingen, metingen en rapportages, zelfcontroles en bijhorende documentatie inzake afvalwater, grondwater, afval, lucht, bodem, technische installaties, gevaarlijke producten, solventen, geluid en energie. Tijdens dit seminarie wordt u wegwijs gemaakt in de vele soorten bij te houden registers, logboeken, certificaten en attesten. Er wordt getoond hoe u kan nagaan of u enerzijds alle documentatie heeft en anderzijds of de certificaten ook afdoende zijn. Maar al te vaak blijkt immers een attest niet geldig, onvoldoende of foutief ingevuld. Het niet kunnen voorleggen van de onderhouds- en keuringsverslagen wordt vaak als milieu-inbreuk gezien. Na dit seminarie bent u met kennis gewapend om non-compliances en boetes te voorkomen. U ontvangt een handig totaaloverzicht van alle milieuverplichtingen met deadlines en betrokken overheidsinstanties. Een absolute must voor milieucoördinatoren, preventieadviseurs, facility managers en onderhoudstechnici.
Topics
 • Keuringen- en onderhoudsverplichtingen vb. tankcontroles, koelcompressoren, …;
 • Keuringen van opslaghouders voor vloeistoffen en gassen;
 • Keuring van koelinstallaties, luchtcompressoren en airconditioningsystemen;
 • Keuringen en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
 • Gassen en installaties onder druk, opslag gasflessen;
 • Elektrische keuringen (hoogspanning, laagspanning, …);
 • Hijs- en hefwerktuigen;
 • Keuringen brandveiligheid;
 • Jaarverslag milieucoördinator 2020: welke aandachtspunten?
Topics
 • Afvalwater: wie is heffingsplichtig? Welke verplichte metingen vb. afvalwateranalyses, grondwaterpeilmetingen, …;
 • Lucht: wanneer welke controles uitvoeren, vb. luchtemissiemetingen, lekdichtheidstesten koelinstallaties, ...;
 • Documentatieverplichtingen vb. pesticideninventaris, register gevaarlijke stoffen.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+ PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Tijdens deze 1-daagse training leert u ISO 9001 versie 2015 invoeren en optimaliseren in uw bedrijf. In het bedrijfsleven is ISO 9001 ondertussen dé standaardvoor kwaliteit in al zijnvormen, maartoch kan men dikwijls nog veel efficiënter en effectiever de bedrijfsprocessen beheersen. Na enkele jaren werken met ISO 9001 ontstaatvaak een véél te uitgebreid systeem aan documentatie waarbij de essentievan procesmanagement vaak ondergeschikt wordt.
Voor elke organisatie die zijn bedrijfsvoering wil verbeteren, zijn klantentevredenheid wil verhogen, aan de vereistenvan zijn leveranciers moetvoldoen, wilvoldoen aan de wettelijke vereisten, … biedt ISO 9001 een kader aan om systematisch de processen in een bedrijf te verbeteren volgens de nieuwe high level structure.
De norm ISO 9001 beschrijft de eisen waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijfvoor het invoeren en verbeterenvan uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Topics
 • Eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Risico-analyses uitvoeren voor kwaliteit
 • Vergelijking tussen versie 2008 en 2015
 • Structuur van de norm en relatie met andere normen uit de 9000-reeks
 • Documenteren of niet?
 • Klantgerichtheid, continu verbeteren en procesmanagement
 • Hoe implementeer je ISO 9001 binnen uw bedrijf?
 • High level structure in nieuwe ISO 9001:2015
 • Interne audits en certificaties
 • Praktijkvoorbeelden
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Niet enkel Vlarem, maar ook de Waalse wetgeving is continu in evolutie! In 2019 werd er overgestapt naar een nieuw digitaal systeem voor het voorbereiden en indienen van vergunningen. BLOOMINGFELD biedt u op slechts een halve dag een introductie tot het vernieuwde syteem van milieuvergunningen in Wallonië. Tijdens dit seminarie krijgt u meer inzicht in de structuur van de wetgeving en het Waalse vergunningensysteem. Hierbij komen o.a. de gelijkenissen en verschillen tegenover de Vlaamse of Brusselse milieuwetgeving aan bod. Enkele veel voorkomende milieuvoorwaarden over geluid, afvalwater, grondwater, … worden bondig toegelicht. Een absolute must voor milieucoördinatoren en leidinggevenden van bedrijven met één of meerdere vestigingen in het Waalse Gewest. Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven.
Topics
 • De Waalse milieuvergunning en melding;
 • De Waalse omgevingsvergunning;
 • De vergunningsaanvraagformulieren;
 • Aanvraagprocedure: termijnen, diensten, openbaar onderzoek;
 • Milieueffectrapportage;
 • Het milieuvergunningenregister;
 • Algemene, sectorale, integrale en bijzondere voorwaarden;
 • Water, lucht, bodem, geluid, afval, gevaarlijke stoffen;
 • Verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel;
 • Praktijkervaring met vergunningsdossiers in Wallonië.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen De Brusselse wetgeving is continu in evolutie. BLOOMINGFELD biedt u op een halve dag een ruimere kijk op milieuvergunningen in Brussel. Tijdens dit seminarie krijgt u meer inzicht in de structuur van de wetgeving en het Brusselse vergunningensysteem. Hierbij komen o.a. de gelijkenissen en verschillen tegenover de Vlaamse wetgeving aan bod.
Een absolute must voor milieucoördinatoren en leidinggevenden van bedrijven met één of meerdere vestigingen in het Brusselse Gewest.
Topics
 • De Brusselse milieuvergunning en melding;
 • Definities van ingedeelde inrichtingen;
 • Toelichting van aanvraagformulieren;
 • Structuur overheden en bevoegdheden milieu;
 • Algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden;
 • Verplichtingen inzake water, lucht, bodem, geluid, afval, gevaarlijke stoffen;
 • Verschillen tussen Vlaanderen/Wallonië en Brussel;
 • Praktijkervaring met vergunningsdossiers in Brussel;
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u op één dag een overzicht van de eisen die een IFS gecertificeerd voedselveilgheidsmanagementsysteem aan een bedrijf stelt.
Door een IFS systeem te implementeren, neemt u als bedrijf een belangrijke stap in het risicomanagement van uw onderneming. Immers, waar de voedselveiligheid in het gedrang is, ontstaat onvermijdelijk schade. De schade beperkt zicht niet tot imagoschade en de mogelijke kosten van een recall, maar gaat bovenal om de fysieke schade bij de eindgebruikers van uw product.
Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van de IFS Food norm en weet u wat deze norm betekent voor uw organisatie, en hoe u deze kunt implementeren.
Doelgroep: Kwaliteitsmanagers en leden van het kwaliteitsteam die zich bezig houden met de invoer van een IFS Food of deze willen optimaliseren.
Topics
 • Definitie en achtergrond IFS Food norm
 • Eisen IFS Food
 • Relatie tot BRC Food Safety en FSSC 22000
 • Hoe implementeer ik deze norm praktisch?
 • Auditprotocol
 • Beoordeling en certificatie
 • Doelstellingen IFS 6 norm
 • Wat brengt de IFS 7 norm
 • Vergelijking met BRC7 en FSSC 22000 normen
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn de drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Zij voeren op regelmatige basis effectieve audits om de kwaliteit in een organisatie door te lichten en te verbeteren. Het auditprogramma vormt dus de basis voor de bewaking van een consistente operationele bedrijfsvoering. Op basis hiervan stelt het bedrijf vast in hoeverre de processen nog steeds gealigneerd zijn en ze de dingen doen doe ze moeten doen. Anderzijds biedt de kritische blik van interne auditors de organisatie een bedrijfseigen motor voor continu verbeteren.
Alle zorgsystemen (veiligheid, milieu en kwaliteit) vereisen een performant intern audit systeem als basis voor certificering. Problemen voorkomen is spreekwoordelijk onbetaalbaar, problemen oplossen heeft steeds een effectieve kostprijs. Met een aantal vuistregels en tips & tricks komt elk bedrijf, groot of klein, een heel eind vooruit.
Tijdens de opleiding worden enerzijds de principes en de methode van aanpak aangeleerd en wordt anderzijds het intern auditsysteem getuned op de eigenheid van het bedrijf, rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden toegelicht. Deze interne audit cursus is gebaseerd op de ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits.
Deze training is een absolute aanrader voor kwaliteitsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke interne auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren.
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren in ISO 9001;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen..
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bundeling van de meest recente wijzigingen op het vlak van omgevingswetgeving en de focus op de gerelateerde milieuverplichtingen.
Dit seminarie ligt o.a. de gevolgen voor uw bedrijf toe van de laatste VLAREMTREINEN.
Kortom een vitale update die u bondig en ad rem wil inlichten omtrent cruciale wijzigingen, ondersteund door tal van concrete sectorgerelateerde voorbeelden.
Topics
 • Update omgevingsvergunning (focus milieu)
 • Wijzigingen milieuhygiënewetgeving
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lucht
 • Water
 • Bodem
 • Afval
 • Omgevingshandhaving en -inspectie
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+ PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen U leert informatie opzoeken en verwerken die u kan gebruiken bij een omgevingsvergunningsaanvraag of milieustudie: inzoomen, afstanden meten, lagen aan- en uitzetten, kadastrale grenzen toevoegen, legendes interpreteren, informatie opvragen bij een specifieke locatie (bodemsamenstelling, grondwatertafel, ligging in specifieke beschermingszone, overstromingsgevoelig gebied,...). Kortom, de diverse functionaliteiten van deze loketten hebben na deze opleiding geen geheimen meer voor u.
Uitermate actueel, want de afgelopen jaren werden immers heel wat nieuwe mogelijkheden & extra datasets geïntroduceerd!
Tijdens de training mag u de ganse dag zelf aan de slag op een computer om onder begeleiding van de trainer al deze toepassingen uit te proberen.
Topics
 • GEOPUNT 2020 – nieuwe en meer uitgebreide tools voor het raadplegen van gewestplan, kadasterplannen, vogel/ habitatrichtlijngebieden, bodemwaarderingskaart, hydrografische atlas (waterlopen), geluidskaart, bodemgebruikskaart, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bedrijventerreinen, vogelatlas, VEN/IVON-gebieden, historisch waardevolle gebieden…;
 • DGI VIEWER - lagen en informatie geografisch over elkaar leggen, plannen afdrukken;
 • CAD-GIS - kadastrale plannen maken en bewerken;
 • ZONERINGSPLANNEN - nieuwe editie
 • DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen – grondwaterwinningen, ondergrond, bodemsamenstelling, beschermingszones grondwaterwinningen;
 • Speciale viewers voor rubriek 53 (grondwater) en 55 (grondboringen);
 • GEOVIEW VMM – analyseresultaten water en afvalwater opzoeken, rioleringsplannen, afvalwaterinfrastructuur, nieuwe zoneringsplannen;
 • WATERTOETS – nieuwe overstromingskaarten;
 • OVAM – opzoeken bodemonderzoeken, gegevens databank en saneringsprojecten;
 • IMJV - data opzoeken en vergelijken
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+ PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Ook binnen uw bedrijf worden chemicaliën gebruikt. In 2018 zijn de laatste overgangsdeadlines van REACH verstreken, dus zijn alle regels ondertussen reeds enige tijd van kracht.
Kent u reeds alle regels voor gebruikers van chemicaliën en importeurs van mengsels of voorwerpen? Krijgt u ook vragen van klanten of leveranciers over REACH? Werd uw bedrijf door de overheid reeds onderworpen aan een REACH-inspectie?
Doelgroep: bedrijven die chemicaliën verbruiken en eventueel importeren. Deze training is een absolute must voor elke medewerker veiligheid en milieu. Dit omdat de training de minimale verplichtingen toelicht over REACH en CLP met de gevolgen op dagdagelijkse veiligheidsen milieupraktijk.
Topics
 • De gevolgen van REACH & CLP voor gebruikers van chemicaliën;
 • De nieuwe veiligheidsinformatiebladen (geïdentificeerd gebruik en blootstellingscenario's);
 • De problematiek bij een ander dan voorgeschreven gebruik;
 • De nieuwe pictogrammen en H- en P-zinnen (en gevolgen voor indeling van producten);
 • Restrictie, autorisatie en kandidaatlijst;
 • De relatie met veiligheids- en milieuwetgeving;
 • Mogelijke registratieplicht bij importeren van producten van buiten de EU.
 • Praktisch omgaan met de nieuwe verplichtingen.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Tijdens deze 1-daagse training leert u ISO 9001 versie 2015 invoeren en optimaliseren in uw bedrijf. In het bedrijfsleven is ISO 9001 ondertussen dé standaardvoor kwaliteit in al zijnvormen, maartoch kan men dikwijls nog veel efficiënter en effectiever de bedrijfsprocessen beheersen. Na enkele jaren werken met ISO 9001 ontstaatvaak een véél te uitgebreid systeem aan documentatie waarbij de essentievan procesmanagement vaak ondergeschikt wordt.
Voor elke organisatie die zijn bedrijfsvoering wil verbeteren, zijn klantentevredenheid wil verhogen, aan de vereistenvan zijn leveranciers moetvoldoen, wilvoldoen aan de wettelijke vereisten, … biedt ISO 9001 een kader aan om systematisch de processen in een bedrijf te verbeteren volgens de nieuwe high level structure.
De norm ISO 9001 beschrijft de eisen waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijfvoor het invoeren en verbeterenvan uw kwaliteitsmanagementsysteem.
Topics
 • Eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Risico-analyses uitvoeren voor kwaliteit
 • Vergelijking tussen versie 2008 en 2015
 • Structuur van de norm en relatie met andere normen uit de 9000-reeks
 • Documenteren of niet?
 • Klantgerichtheid, continu verbeteren en procesmanagement
 • Hoe implementeer je ISO 9001 binnen uw bedrijf?
 • High level structure in nieuwe ISO 9001:2015
 • Interne audits en certificaties
 • Praktijkvoorbeelden
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

PIET DE NEVE
Senior Consultant Quality Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt op een halve dag een update van de verplichtingen uit Vlarem II (milieuwetgeving) voor koelsytemen en compressoren. Bij controles van de overheid komen veelvuldig opmerkingen naar boven van diverse onregelmatigheden in de keuringen van koelinstallaties met aanmaningen en proces-verbalen tot gevolg. Een reden te meer om alles nu op punt te zetten in uw bedrijf.
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, facility managers, plant managers en bedrijfsleiders.
Topics
 • Europese richtlijn & omzetting in Vlaamse wetgeving;
 • Voorbeelden van instructiekaarten, logboeken en inventarisaties;
 • Soorten en uitfasering koelmiddelen;
 • Begrip CO2-equivalent;
 • Berekening keuringsverplichtingen koelcompressoren;
 • Wetgeving Vlarem II voor compressoren en koeling;
 • Verslagen lekdichtheidstesten lezen en controleren;
 • Erkend airco-energiedeskundige;
 • Keuringen persluchthouders;
 • Hoe controleert milieu-inspectie?
 • Recente wijzigingen energetische keuring.
 • Verschillen met regelgeving in Brussel en Wallonië
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een dag een overzicht van hoe u energiemonitoring kan aanpakken en dit kan bijdragen tot een lager energieverbruik. Monitoring is één van de elementen uit de standaarden voor energiemangement zoals de ISO 50001, EN 16001 of eisen van de Energiebeleidsovereenkomst (EBO).
Energiezorg is van belang voor een onderneming omdat energie een belangrijke kost is voor de meeste bedrijven, ongeacht hun sector. Met een goede focus op je energieverbruik valt er nog heel wat te besparen in bedrijven. De toenemende reglementering op vlak van energie vraagt eveneens om een nauwgezette opvolging.
Energiebeheersystemen zoals de internationale norm ISO50001 zijn hierbij een handig hulpmiddel voor een efficiënt energiemanagementsysteem. De mogelijkheden van monitoring zijn enorm, maar hoe begint u eraan?
TIjdens deze cursus leert u de eisen voor een energiemanagement en –monitoring met praktische tips voor de opzet ervan in uw organisatie.
Een absolute must voor milieucoördinatoren, facility managers, bedrijfsleiders, gebouwbeheerders, energieverantwoordelijken en productieleiders.
Topics
 • Waarom kiezen voor een energiemanagementsysteem, belang van monitoring;
 • Eisen volgens ISO 50001, EN 16001 en EBO;
 • Opstellen van een energiebalans voor uw onderneming met Sankey;
 • Energieverbruik omrekenen en vergelijken;
 • Monitoring energieverbruik;
 • Types energiemeters;
 • Betrekken personeel via energiemonitoring en sensibilisatie;
 • Implementatie, planning, uitvoering en verbetering van het energiemanagement
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op een dag een overzicht van de basisbegrippen van een milieumanagementsysteem en het opzetten van ISO 14001 en EMAS in uw bedrijf.
In het bedrijfsleven wordt alsmaar meer gevraagd naar een ISO 14001 certificaat door klanten, leveranciers of andere stakeholders. De nieuwste norm ISO 14001-2015 beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Deze cursus leert u wat deze eisen zijn, en gaat in het bijzonder dieper in op de nieuwe elementen, zoals de stakeholdersanalyse, de context van de organisatie en de high level structure.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het opstellen en invoeren van een milieumanagementsysteem. Een absolute must voor milieucoördinatoren, bedrijfsleiders, interne auditors, kwaliteitsverantwoordelijken en juristen.
Topics
 • Eisen van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 versie 2015;
 • Context van de organisatie;
 • Management en leiderschap;
 • Beoordeling relevantie van milieuaspecten en levenscyclusanalyse;
 • Succesvolle invoering van het managementsysteem;
 • High level structure;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het milieumanagement;
 • Compliance;
 • De relatie tussen ISO 14001 en EMAS;
 • Certificatie;
 • Praktijkvoorbeelden.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis effectieve audits uit om de HSE elementen (Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits.
Basiskennis van de ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren.
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u op 1 dag een overzicht van de eisen van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem volgens de nieuwe ISO 45001 standaard. Steeds meer bedrijven kiezen voor ISO 45001 als uithangbord voor een gezonde en veilige werkomgeving.
In het bedrijfsleven is het belangrijk om continu te werken aan de preventie van ongevallen en incidenten. Omdat het niet evident is om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen, werd OHSAS 18001 opgemaakt als hulpmiddel om deze risico’s in kaart te brengen en op een gestandaardiseerde wijze te gaan beheersen.
Ondertussen is ISO 45001 de opvolger van OHSAS 18001 die gemakkelijk te integreren is met andere ISO-standaarden zoals ISO 9001 en 14001.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het inventariseren en beheersen van de bedrijfsspecifieke risico’s met ISO 45001
Topics
 • ISO 45001 van A tot Z;
 • Essentie van een veiligheidszorgsysteem;
 • Eisen ISO 45001 voor certificatie;
 • Inventarisatie en beoordeling risico’s;
 • Succesvolle implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het veiligheidsmanagement;
 • Vergelijking OHSAS en ISO 9001/14001;
 • Praktijkvoorbeelden
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Deze training is ideaal als kennismaking met de milieuwetgeving of om uw kennis inzake milieu opnieuw op te frissen. In de cursus BASISOPLEIDING OMGEVINGSVERGUNNING EN MILIEUADMINISTRATIE krijgt u op 1 dag een volledig overzicht van de meest recente wettelijke verplichtingen inzake bodem, afval, water, lucht en energie voor uw bedrijf.
Dit is een ideale cursus om snel een degelijk overzicht te krijgen van alle milieuverplichtingen, zonder een langlopende opleiding te moeten volgen.
Dé ideale training voor elke interne milieuverantwoordelijke, ook wanneer men externe begeleiding krijgt van een milieucoördinator!
Topics

Deze cursus biedt u onder andere een antwoord op de volgende vragen:
De omgevingsvergunning

 • Welke milieuwetgeving is van toepassing op uw bedrijf?
 • Hoe kan u zich in regel stellen: bij uitbreiding of een nieuwe vestiging?
 • Tot welke klasse behoort uw bedrijf en wat wil dat zeggen?
 • Hoe lang is uw milieu- of omgevingsvergunning geldig?
 • Wat is een tijdelijke vergunning of vergunning op proef?
 • Wanneer een vergunning vernieuwen of omzetten?
 • Wat bij verandering van de vergunde toestand?
 • Koppeling bouwvergunning - milieuvergunning - omgevingsvergunning?

Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II en III

 • Wat is het verband tussen Vlarem II en III
 • Welke algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden worden opgelegd?
 • Welke verplichtingen en normen zijn er? Waar kan u deze terugvinden?
 • Heeft u een milieucoördinator nodig?
 • Wat zijn de taken van de milieucoördinator?
 • Emissiemetingen voor lucht en geur? Solventenboekhouding?
 • Waar moet u op letten betreffende geluid?
 • In kaart brengen en bewaken van brandcompartimenten
 • Welke keuringen moeten er jaarlijks gebeuren?
 • Verplichtingen i.v.m. compressoren, airco’s, stookinstallaties, …

Praktische organisatie van een (goed werkend) CPBW

 • Welke soorten bodemonderzoeken zijn er?
 • Wanneer moet een bodemonderzoek uitgevoerd worden?
 • Rol van de secretaris;
 • Welke procedures dienen gevolgd te worden?

Afval, materialen en VLAREMA

 • Wanneer spreekt men van afvalstoffen?
 • Welke afvalstromen zijn verplicht te scheiden?
 • Hoe ziet een afvalstoffenregister er uit?

Administratieve milieuverplichtingen

 • Welke aangiftes doet u jaarlijks, en wanneer?
 • Wat met de lozing bedrijfsafvalwater? Oppompen grondwater? Heffingen?
 • Wanneer moet u een jaaremissieverslag maken?
 • Wat is het integraal milieujaarverslag en verslag van de milieucoördinator?
 • MER/OVR-plicht of project-mer-screening?

Omgevingsinspectie

 • Waarop kan de overheid controleren?
 • Wat zijn de gevolgen bij het niet naleven van de wetgeving?
 • Moet de inspectie een bezoek vooraf aankondigen?
 • Wat doet u WEL/NIET als er iets fout loopt?
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau7u AM+ PM : 09.30-16.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u een overzicht van de mogelijkheden en verplichtingen rond hemelwater.
Tijdens de cursus wordt verder ingegaan op vragen zoals: Wanneer is hemelwater potentieel verontreinigd? Wat houdt een hemelwaterstudie precies in?
Is het lozen van regenwater gratis? In de milieuvergunning is opgenomen dat er geïnfiltreerd of gebufferd moet worden, hoeveel tijd heb ik hiervoor? Hoe moet ik hemelwater in de heffingsaangifte opgeven? Wat is 'waterdoorlatende verharding' en wanneer is dit verplicht?
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, architecten, bouwheren en bedrijfsleiders.
Topics
 • Gewestelijke verordening hemelwater en ervaringen met nieuwste regels anno 2020
 • Kwaliteit en kwantiteit van hemelwater
 • Wetgeving inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater
 • Bijzondere voorwaarden i.v.m. hemelwater in de omgevingsvergunning
 • Hemelwaterbalans opstellen
 • Heffingen op hemelwater
 • Regenwater in de watertoets – nieuwe ontwikkelingen
 • Interpretatie ‘waterdoorlatende’ verharding
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u op 1 dag een overzicht van de eisen van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem volgens de nieuwe ISO 45001 standaard. Steeds meer bedrijven kiezen voor ISO 45001 als uithangbord voor een gezonde en veilige werkomgeving.
In het bedrijfsleven is het belangrijk om continu te werken aan de preventie van ongevallen en incidenten. Omdat het niet evident is om de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en te beheersen, werd OHSAS 18001 opgemaakt als hulpmiddel om deze risico’s in kaart te brengen en op een gestandaardiseerde wijze te gaan beheersen.
Ondertussen is ISO 45001 de opvolger van OHSAS 18001 die gemakkelijk te integreren is met andere ISO-standaarden zoals ISO 9001 en 14001.
Met de syllabus kan u na de opleiding zelf aan de slag in uw bedrijf voor het inventariseren en beheersen van de bedrijfsspecifieke risico’s met ISO 45001
Topics
 • ISO 45001 van A tot Z;
 • Essentie van een veiligheidszorgsysteem;
 • Eisen ISO 45001 voor certificatie;
 • Inventarisatie en beoordeling risico’s;
 • Succesvolle implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem;
 • Planning, uitvoering en verbetering van het veiligheidsmanagement;
 • Vergelijking OHSAS en ISO 9001/14001;
 • Praktijkvoorbeelden
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Bloomingfeld biedt u op slechts één dag een bundeling van de meest recente wijzigingen op het vlak van omgevingswetgeving en de focus op de gerelateerde milieuverplichtingen.
Dit seminarie ligt o.a. de gevolgen voor uw bedrijf toe van de laatste VLAREMTREINEN.
Kortom een vitale update die u bondig en ad rem wil inlichten omtrent cruciale wijzigingen, ondersteund door tal van concrete sectorgerelateerde voorbeelden.
Topics
 • Update omgevingsvergunning (focus milieu)
 • Wijzigingen milieuhygiënewetgeving
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lucht
 • Water
 • Bodem
 • Afval
 • Omgevingshandhaving en -inspectie
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM+ PM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen De omgevingsvergunning is ondertussen een feit voor alle ondernemingen, maar het digitale dossier samenstellen op het loket is geen sinecure. De structuur van de vergunning en de bijlagen wordt toegelicht, alsook de koppeling met milieuvoorwaarden.
Het digitale loket wordt stap voor stap doorlopen voor het milieuluik van de omgevingsvergunning. Tijdens de training gaat u zelf aan de slag en toont onze expert u de kneepjes van het vak om efficiënt een omgevingsvergunningsdossier samen te stellen en op te volgen.
Breng gerust uw eigen laptop (eventueel kaartlezer, en zeker ook identiteitskaart en uw pin-code!) mee of laat ons weten dat u graag heeft dat we een PC voor u voorzien.
Topics
 • Omgevingsvergunning: actuele status 2020;
 • Inhoud omgevingsvergunning en melding;
 • Het omgevingsvergunningsaanvraagformulier;
 • Indelingslijst & rubrieken;
 • Voorwaarden en lasten verbonden aan de omgevingsvergunning;
 • Vergunningsprocedure + beroepsmogelijkheid;
 • Openbaar onderzoek en het loket;
 • Duur van de omgevingsvergunning;
 • Schorsing, opheffing, verval
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau7u AM+ PM : 09.30-16.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Milieuaansprakelijkheid kan zeer verregaande gevolgen hebben voor ondernemingen. U wordt wegwijs gemaakt in de verschillende vormen van aansprakelijkheid en hoe u zich kan voorbereiden op belangrijke transacties.
We benadrukken reeds dat alertheid geboden is om milieuinbreuken en -misdrijven te voorkomen. De mogelijke gevolgen van onzorgvuldig handelen, zullen met enkele cases worden toegelicht.
Topics
 • Milieurisico’s in een bedrijf
 • Milieumisdrijven en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Wat zijn de financiële gevolgen?
 • Milieurisico’s bij fusies en overnames
 • Welke milieuverplichtingen gaat u na bij transacties?
 • Milieurisico’s in contracten
 • Europese context: Milieuschadedecreet, Environmental Liability Directive (ELD)
 • Minnelijke schikkingen
 • Aansprakelijkheid en boetes
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM : 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen Gekwalificeerde auditoren zijn dé drijfveer voor het optimaliseren, succesvol maken en competitief houden van uw bedrijfsprocessen. Auditoren voeren op regelmatige basis effectieve audits uit om de HSE elementen (Health, Safety and Environment) in een organisatie door te lichten en te verbeteren.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de auditor worden kort toegelicht. En dit in lijn met ISO 19011 norm voor geïntegreerde systeem audits.
Basiskennis van de ISO 14001- of OHSAS 18001- / ISO 45001- standaard is aangewezen.
Deze training is een absolute aanrader voor veiligheids- en milieumedewerkers die betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. Kortom voor elke auditor die zijn vaardigheden wil ontplooien en meer doeltreffend audits wil uitvoeren.
Topics
 • Taken van de auditor;
 • Risicogeöriënteerd auditeren;
 • Opstellen auditprogramma;
 • Geïntegreerd en efficiënt auditeren meerdere managementsystemen;
 • Interviewtechnieken;
 • Methodiek voor het leggen van prioriteiten bij auditbevindingen;
 • Beoordelen corrigerende maatregelen.
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

DANNY VAN WONTERGHEM
Senior Consultant Safety Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau6u AM : 09.30-15.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op 3 uur een praktisch overzicht van de voorjaarsadministratie 2021 voor bedrijven. De aangifte op de lozing van afvalwater en het oppompen van grondwater (VMM-aangifte), het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) en de afvalstoffenmelding, alsook de aangiftes verpakkingsafval bij Val-I-Pac en FostPlus worden toegelicht. De cursus biedt u tips voor een correct ingevulde aangifte. Daarnaast krijgt u inzicht in de berekening van de heffingen en mogelijke besparingen.
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, preventieadviseurs, plant managers en bedrijfsleiders
Topics
 • Nieuwigheden en aanpassingen 2021
 • Deadlines aangiftes
 • Hoe aangiftes invullen?
  • Integraal milieujaarverslag 2020
  • De heffingsaangifte 2020 op het lozen van afvalwater en oppompen van grondwater
  • Val-I-Pac en FostPlus voor verpakkingsafval
 • Vaak voorkomende fouten bij het invullen van de aangiftes
 • Handhaving IMJV
 • Heffingsverhogingen en boetes bij VMM-aangifte
 • Kostenoptimalisatie heffingen
 • Verplichtingen inzake verpakkingsafval
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM - 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau
Algemeen BLOOMINGFELD biedt u op 3 uur een praktisch overzicht van de voorjaarsadministratie 2021 voor bedrijven. De aangifte op de lozing van afvalwater en het oppompen van grondwater (VMM-aangifte), het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) en de afvalstoffenmelding, alsook de aangiftes verpakkingsafval bij Val-I-Pac en FostPlus worden toegelicht. De cursus biedt u tips voor een correct ingevulde aangifte. Daarnaast krijgt u inzicht in de berekening van de heffingen en mogelijke besparingen.
Een absolute must voor interne en externe milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken, preventieadviseurs, plant managers en bedrijfsleiders
Topics
 • Nieuwigheden en aanpassingen 2021
 • Deadlines aangiftes
 • Hoe aangiftes invullen?
  • Integraal milieujaarverslag 2020
  • De heffingsaangifte 2020 op het lozen van afvalwater en oppompen van grondwater
  • Val-I-Pac en FostPlus voor verpakkingsafval
 • Vaak voorkomende fouten bij het invullen van de aangiftes
 • Handhaving IMJV
 • Heffingsverhogingen en boetes bij VMM-aangifte
 • Kostenoptimalisatie heffingen
 • Verplichtingen inzake verpakkingsafval
Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau

KIM SCHOENMAEKERS
Senior Consultant Bloomingfeld Belgium

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau3u AM - 09.30-12.30

Shimesu is een multidisciplinair opleidingsbureau